Som foresatte på Døli skole kan det hende at dere har hørt lærerne eller ledelsen snakke om PU-tid. Vet dere egentlig hva det betyr? Hos det pedagogiske personalet er det satt av ukentlig tid til pedagogisk utviklingsarbeid i deres arbeidstid. Hensikten med dette systematiske og kontinuerlige arbeidet er å bidra til endring eller nyskaping med tanke på læring, opplæring eller kompetanseutvikling. Arbeidet har en tydelig didaktisk tilnærming. Målet er stadig å forandre eller utvikle/forbedre den pedagogiske praksisen slik at elevene lærer og trives mer. Temaer som lærerne jobber med i PU-tid kan være læreplanarbeid, deling av god undervisningspraksis, refleksjons- og drøftingscaser om §9A, systematisk elevoppfølgingsarbeid, analyse av læringsresultater, utvikling av gode rutiner/retningslinjer mm.


Publisert: 21.10.2022 13:25
Sist endret: 22.11.2022 09:51