Bakgrunn for klassesammenslåing skoleår 2023-2024

Døli skole er i sterk vekst, og har pr. i dag ikke nok klasserom til alle klassene som starter opp ved skolestart 2023/2024. Kapasitetsberegning fra prosjektkontoret for utbygging har i lag med kommunaldirektør for skole og oppvekst, vurdert følgende:  

1. Det ble satt opp fem klasserom (egentlig 4 klasserom + et arbeidsrom for lærere) i 2022. Disse skal ta unna en elevvekst på ca. 125 elever de nærmeste årene. Inneværende skoleår er det 375 elever på Døli. Til høsten begynner det ca. 80 elever og går ut ca. 55 elever. Det gir en nettovekst på ca. 25 elever og et elevtall for neste skoleår på ca. 400. Når de nye fem klasserommene i modulene inkluderes i det totale arealet for Døli, viser det grønn kapasitet på Døli, altså 400 elever. Gul kapasitet er 480 og rød kapasitet er 550 elever (jfr. WSP sin rapport etter gjennomgang av alle skolene i 2018).  

2. Det er ingen skoler som har fått tilleggsarealer så lenge de er på grønn kapasitet. Det er først når de er på gult at det iverksettes bygningsmessige utvidelser ved f.eks. å omgjøre musikkrom eller tekstilrom til ordinære klasserom, dele opp arealer, sette opp moduler eller bygge på. 

 

Konklusjon 

Basert på vurderingen ovenfor, har vi kommet frem til at vi må slå sammen to trinn, for å frigjøre to klasserom til de nye skolestarterne. Dette gjelder neste års 2. og 3. trinn. Dette er de to trinnene hvor vi kan slå sammen, der hvor klassestørrelsen likevel ikke overstiger 25 elever pr. klasse. Denye sammensetningene vil gi en klassestørrelse på ca. 22 elever pr. klasse. Dette gir også klassene rom for elevvekst.  

 

Kriterier for klasseinndeling og klassesammenslåing 

Vi har forståelse for at enkelte elever kan oppleve prosessen som vanskelig, utrygt eller trist. Vi vil likevel forsikre dere om at vi prøver å ta hensyn til elevenes beste etter grundige vurderinger. I arbeidet med kriterier for klassesammenslåing er det til elevens beste at skole, elev og hjem har et godt samarbeid. Derfor har vi inkludert både FAU og Elevrådet i utarbeidelsen av omforente kriterier. Døli skole foreslår følgende kriterier for klasseinndeling og klassesammenslåing etter tilbakemelding fra FAU og Elevrådet. I prioritert rekkefølge, etterstreber vi:  

  1. at elevene på trinnet skal bli hørt. Elevene skal ha minst en trygghetsperson, basert på samtaler med elev og innspill fra foresatte (innhentes f.eks.  gjennom forms, hvor en får mulighet til å oppgi tre ønsker i prioritert rekkefølge).  

  1. en positiv gruppedynamikk og stabilitet som fremmer trivsel, læring og et godt klassemiljø. Dette betyr at vi etterstreber å beholde og bygge videre på klasser der hvor stabilitet og godt klassemiljø har blitt etablert. 

  1. en fordelaktig fordeling av elever med behov for ekstra hjelp og støtte. 

  1. jevn fordeling av elever med ulik språklig bakgrunn. 

  1. jevn fordeling av jenter og gutter. 

  1. jevn fordeling av antall elever i klassene. 

 

Prosessen videre 

  • Skjema for elevenes tilbakemelding på ønskede trygghetspersoner ble sendt ut mandag15. mai, med svarfrist mandag 22. mai.  

  • Mandag 22. mai legges de nye omforente kriteriene i prioritert rekkefølge ut på skolens hjemmeside. Informasjon om de nye kriteriene blir også sendt ut på transponder til gjeldende trinn.  

  • Lærerne på team, sammen med ansvarlig leder og leder for skolemiljø- og ressursteam vil starte arbeidet med å sette sammen nye klasser etter kriteriene mandag 22. mai. Arbeidet ferdigstilles tirsdag 30. mai. 

  • Orientering om de nye klassesammensetningene, samt kontaktlærer vil bli gitt torsdag 1. juni 2023. 

 

 


Publisert: 22.05.2023 14:55
Sist endret: 26.05.2023 15:26