Innhold

Handlingsplan for digital kompetanse

Handlingsplan for digital kompetanse i Ullensaker kommune ble vedtatt i 2017. Handlingsplanen legger til rette for at teknologi i Ullensakerskolen til enhver tid brukes til det beste for å nå de mål som er satt nasjonalt og lokalt. Teknologien skal være en støtte i elevenes utvikling av kompetanse i de ulike fagene.

De overordnede målene med handlingsplanen og innføring av læringsbrett til alle elever og lærere:

  • økt læringsutbytte
  • økt motivasjon
  • økt bruk av teknologi i alle fag
  • økt fokus på gode tilbakemeldinger i tråd med vurdering for læring

Alle lærere og ledere har fått en systematisk opplæring og oppfølging i pedagogisk bruk av læringsbrettene. I opplæringen har det vært fokus på pedagogiske prinsipper som gruppeledelse og vurdering for læring, samt fokus på hver enkelt elev som aktiv deltaker i egen læringsprosess.

 

Utlån, bruk og erstatning

Det inngås en skriftlig avtale knyttet til hver elev og elevens læringsbrett for å regulere forhold rundt læringsbrettene. Avtalen sier noe om utlån, bruk og erstatning/rutiner ved en eventuell skade. Ta kontakt med egen skole ved eventuell skade på læringsbrettet.

Låneavtale læringsbrett

Ullensaker kommune ønsker at læringsbrettene skal være tilgjengelige for elevene så mye som mulig, og det er derfor lagt opp til at elevene tar med seg læringsbrettene hjem i ferier. Med noen få unntak er dette også hovedregelen for sommerferien. Elever som går ut av 10. trinn må levere inn læringsbrettet før de slutter. Det samme gjelder elever som går ut av 7. trinn og som ikke skal begynne på kommunal ungdomsskole. Denne gruppen leverer inn læringsbrettet på barneskolen de går ut av, øvrige elever beholder læringsbrettet mellom 7. og 8. trinn.

 

Administrasjon av læringsbrett

Airwatch er kommunens administrasjons- og distribusjonssystem for læringsbrettene. Systemet benyttes for å distribuere ut applikasjoner og ressurser, sette rettighetstilganger og ivareta sikkerhet og personvern til elever og lærere. Applikasjoner som distribueres ut til læringsbrettene er risikovurdert og har databehandleravtale der det er påkrevd. Elever har ikke anledning til å installere applikasjoner som ikke er gjort tilgjengelig av Ullensaker kommune. Elever som ber om det, har rett til innsyn i henhold til personopplysningsloven.

 

Apper

Ullensakerskolen vurderer fortløpende hvilke apper som skal være tilgjengelige for de ulike alderstrinnene.  

Digitale filtre i Ullensakerskolen

Hensikten med filtre i Ullensakerskolen er å skjerme elevene fra uønsket innhold på nett - uten at dette går på bekostning av elevens læring og utvikling. Dette må sees i sammenheng med de til enhver tid gjeldende læreplaner og kompetansemålene som elevene skal jobbe med i de ulike fagene. Det er ingen nasjonale retningslinjer for skoleeiere med tanke på filter som skal hindre elevene tilgang til alvorlig skadelig innhold på nett. 

I opplæringsløpet er det nødvendig å arbeide med holdninger og kritisk tekning når elevene bruker digitale medier og kilder. Skolene arbeider aktivt med digitale ferdigheter i hele grunnskoleløpet, og bruker blant annet iktplan.no. Les mer om digitale filtre i Ullensakerskolen. 

 

Brukerstøtte

Det er den enkelte skole som utøver brukerstøtte til elevene. Dersom eleven har glemt koden på læringsbrettet eller det oppstår andre utfordringer, må han/hun kontakte læreren sin.


Publisert: 25.03.2019 08:48:35
Sist endret: 22.06.2021 07:52