Innhold

Hvem kan få fritids- og støttekontakt?

fritidskontakt

Fritids-/støttekontakt kan gis til  barn, ungdom og voksne  som ikke klarer å ha et sosialt liv på egenhånd. Du må ha et behov for sosial kontakt eller bistand til å delta på fritidsaktiviteter for å oppnå sosialt samvær med andre.

Dersom du klarer å delta og/eller oppsøke sosiale aktiviteter på egen hånd, fyller du ikke vilkårene for fritids-/støttekontakt.

Det er ikke krav om fagkompetanse for å bli fritids-/støttekontakt. De har derfor ikke alltid kompetanse eller erfaring til å håndtere ulike utfordringer.

Som hovedregel får man ikke fritids-/støttekontakt dersom man er under 8 år, bor i bolig med bemanning eller har langtidsplass i institusjon.

Hva kan fritids- og støttekontakten hjelpe deg med?

En fritids- støttekontakt kan besøke deg hjemme, gå tur, bli med deg på biblioteket, kafébesøk, kino eller andre sosiale aktiviteter.

Det er ikke et krav at fritids-/støttekontakt skal ha sertifikat, bil eller bruke egen bil.

Tjenesten er rusfri både for tjenestemottaker og tjenesteyter.

Timene med fritids-/støttekontakt kan benyttes fritt innenfor hver måned. Det er ikke mulig å «spare» opp timer utover dette.

Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få fritids- og støttekontakt eller eventuelt andre tjenester.

Du kan få hjelp på tre måter

  • individuell støttekontakt
  • deltakelse i en aktivitetsgruppe 
  • individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon
Hva inngår ikke i fritids-/støttekontaktordningen?

Fritids-/støttekontakten kan ikke brukes til oppgaver som er av praktisk art, som for eksempel, husarbeid, følge til lege/sykehus, tannlege, transport eller handle varer der dette er hovedaktiviteten.

Støttekontakttilbudet kan ikke benyttes som ledsager til andre helsetjenester, opptrening, behandling, terapisvømming eller transporttjeneste.  Disse tilbudene vil som regel ha egne ordninger for transport.

Overnattinger inngår ikke i fritids-/støttekontaktordningen, unntak må avtales med kommunen på forhånd.

Hvordan søker man om fritids- og støttekontakt?

Kommunen kan hjelpe deg med å søke om fritids- og støttekontakt, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknad sendes Ullensaker kommune v/ Helse- og mestringstorget, Pb. 470, 2051 Jessheim

Søknad - Helse - pleie- og omsorgstjenester

Pris

Tjenesten er gratis. Godtgjørelse til fritidskontakten og eventuelt utgifter fritidskontakten har blir dekket av kommunen iht. gjeldene satser.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdeling som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Relevante nettsteder

Fritid for alle

Ung.no

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3 

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 7 

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 

Ønsker du å bli fritids- og støttekontakt?

Hva er en fritidskontakt?

Som fritidskontakt hjelper du mennesker til å delta på kulturaktiviteter, friluftsliv, idrett eller andre sosiale aktiviteter. Dette er noe for deg som ønsker å bidra til at andre mennesker opplever en meningsfylt fritid.

Vi ønsker:

  • personer som har tid og overskudd
  • pålitelige kvinner og menn over 18 år, som kan samarbeide med andre
  • personer med eller uten faglig bakgrunn, med ulike interesser og kompetanse
  • lag og foreninger

Søknadsskjema - jobbe som fritids- og støttekontakt

Politiattest må fremlegges. Denne finner du på: www.politi.no/tjenester/politiattest/

Skjemaer for fritids- og støttekontakter

Tips til aktiviteter

Aktivitetsstipend for funksjonshemmede

Aktivitetsstipendets skal hjelpe funksjonshemmede til aktivitet innenfor idrett og friluftsliv. Dessuten skal stipendet stimulere til samvær, kontakt og avkobling i egnede omgivelser. Aktivitetsstipendet kan utdeles til alle grupper funksjonshemmede i alle aldre.

Stipendet deles ut til den enkelte utøver etter en individuell vurdering, dvs. at stipendet deles ikke ut til idrettslag, kulturorganisasjoner eller velforeninger.

Kontakt

Vigdis Bærum, konsulent for fritids- og støttekontaktjenesten, tlf. 96 94 61 66/ e-post: Gyri.Vigdis.Baerum@ullensaker.kommune.no


Publisert: 21.09.2016 11:57:49
Sist endret: 27.07.2023 13:51