Innhold

Hvem kan få fritids- og støttekontakt?

fritidskontaktBarn, ungdom og voksne som har behov for støtteperson på grunn av: funksjonshemming, alder og/ eller sosiale utfordringer.

 

 

 

 

Hva kan fritids- og støttekontakten hjelpe deg med?

En fritids- støttekontakt kan besøke deg hjemme, gå tur, bli med deg på biblioteket, kafébesøk, kino eller lignende. Ordningen er fleksibel og det er dine ønsker, behov og forutsetninger som avgjør hvor du og fritids- og støttekontakten møtes og hva dere gjør sammen.

Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få fritids- og støttekontakt eller ev. andre tjenester.

Du kan få hjelp på tre måter

  • individuell støttekontakt
  • deltakelse i en aktivitetsgruppe 
  • individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon
Hvordan søker man om fritids- og støttekontakt?

Kommunen kan hjelpe deg med å søke om fritids- og støttekontakt, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknad sendes Ullensaker kommune v/Tildelingsavdelingen, Pb. 470, 2051 Jessheim

Pris

Tjenesten er gratis. Godtgjørelse til fritidskontakten og ev. utgifter fritidskontakten har blir dekket av kommunen iht. gjeldene satser.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdeling som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Relevante nettsteder

Fritid for alle

Ung.no

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3 

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 7 

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 

Ønsker du å bli fritids- og støttekontakt?

Hva er en fritidskontakt?

Som fritidskontakt hjelper du mennesker til å delta på kulturaktiviteter, friluftsliv, idrett eller andre sosiale aktiviteter. Dette er noe for deg som ønsker å bidra til at andre mennesker opplever en meningsfylt fritid.

Vi ønsker:

  • personer som har tid og overskudd
  • pålitelige kvinner og menn over 18 år, som kan samarbeide med andre
  • personer med eller uten faglig bakgrunn, med ulike interesser og kompetanse
  • lag og foreninger

Søknadsskjema - jobbe som fritids- og støttekontakt

Politiattest må fremlegges. Denne finner du på: www.politi.no/tjenester/politiattest/

Skjemaer for fritids- og støttekontakter

Tips til aktiviteter

Aktivitetsstipend for funksjonshemmede

Aktivitetsstipendets skal hjelpe funksjonshemmede til aktivitet innenfor idrett og friluftsliv. Dessuten skal stipendet stimulere til samvær, kontakt og avkobling i egnede omgivelser. Aktivitetsstipendet kan utdeles til alle grupper funksjonshemmede i alle aldre.

Stipendet deles ut til den enkelte utøver etter en individuell vurdering, dvs. at stipendet deles ikke ut til idrettslag, kulturorganisasjoner eller velforeninger.

Kontakt

Vigdis Bærum, konsulent for fritids- og støttekontaktjenesten, tlf. 96 94 61 66/ E-post: vb@ullensaker.kommune.no


Publisert: 21.09.2016 11:57:49
Sist endret: 04.03.2021 10:54