Nordbytjernet

Spørsmål?

Kommunale eiendommer v/ Vidar Bjørkli e-post / tlf. 66 10 80 00

 

Friluftslivet i Ullensaker er godt egnet til korte turer og ett aktivt nærfriluftsliv gjennom hele året. Det er flere fine området i kommunene som kan gi gode friluftsopplevelser både på korte dagsturer eller overnattingsturer. Ønsker du god utsikt er tårnet på Hovinfjellet eller gapahuken på Kopperudtoppen de beste stedene å besøke. 

Bålbrenning

Bålbrenning er forbudt i eller i nærheten av skog og annen mark uten kommunens tillatelse i tiden 15. april - 15. september. Forbudet gjelder generelt for aktivitet som kan forårsake brann, for eksempel bruk av engangsgriller på en slik måte at det gir fare for brann. Ullensaker kommune har vedtatt forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

For mer informasjon kan du også lese veiledning til forskrift om brannforebygging

Bruk av friluftsområder - Allemannsretten

Allemannsretten regulerer bruken av friluftsområder i Norge og er regulert gjennom friluftsloven.

Hovedregelen i allemannsretten gir deg rett til å gå på ski eller til fots i utmark. I tillegg kan du raste, sykle, ri, bade, padle og ro. Dette gjelder både på privat og offentlig eid grunn. Når bakken er snødekt eller frosset, kan du også gå over innmark, med unntak av perioden mellom 30. april og 14. oktober.  Allemannsretten gir deg rettigheter, men også plikter, og det er viktig å være klar over at alle rettighetene som allemannsretten gir, er begrenset.  All ferdes og opphold skal skje på rimelighetens grenser, og på en slik måte at du ikke er til ulempe for grunneieren og andre som er på tur.

I henhold til friluftsloven er det lov å overnatte på samme sted i utmark i inntil to døgn sammenhengende.

Hundehold og båndtvang

Generell båndtvang

Generell båndtvang er fastsatt i §6 i loven om hundehold

”I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.”

Båndtvang i Ullensaker

Forskrift om hundehold i Ullensaker, §2, fastsetter noe mer båndtvang for hund, særlig knyttet til steder hvor mange folk ferdes.

I kommunen er det ikke tillatt for hunder å gå løse på følgende steder:

  • i og i tilknytning til boligområder og handleområder
  • i parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon
  • på og ved turstien Høydestien, turstien fra Høyfjellet til Teigen skytterbane, turstien i  Hiltonskogen, og lysløypene
  • området rundt Nordbytjernet
  • under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet

Forøvrig gjelder hundelovens retningslinjer for alminnelig sikring av hund.

Les mer:

Ekstraordinær båndtvang i Ullensaker

I tillegg til de ovennevnte reglene for båndtvang har Ullensaker fastsatt regler for ekstraordinær båndtvang for hunder i kommunens forskrift om hundehold.

Det er viltnemda som i enkeltvedtak kan fastsette ekstraordinær båndtvang i kommunen dersom det er forhold som tilsier dette, jf. §4 i forskriften. Ett eksempel på slike forhold kan være ekstraordinært snørike vintre der viltet trekker nærmere bebyggelse.

Ekstraordinær båndtvang kunngjøres i lokalaviser og på kommunens hjemmeside.

Jakt og fiske

Det finnes flere muligheter for både jakt og fiske i Ullensaker.

Jegerprøve - Ullensaker jeger- og fiskeforening arrangerer jegerprøvekurs vanligvis 2 ganger i året. Disse kursene blir annonsert både på nettsiden deres og i avisene. Kommunen er ansvarlig for å arrangere eksamen for kandidatene etter fullført kurs.

Småviltjakt i Ullensaker håndteres i all hovedsak gjennom Ullensaker Jeger – og Fiskeforening. Jaktkort kan kjøpes på inatur.no

Storviltjakt – Ullensaker grunneierlag  organiserer storviltjakt.

Det finnes  fiskemuligheter i Leiravassdraget , Risa og i Hersjøen.

Den svartelistede planten vasspest er etablert i Hersjøen og Risa. For å hindre spredning av vasspest til andre vassdrag og innsjøer må utstyr (kano, fiskeutstyr, fottøy og andre redskaper/utstyr) vaskes og tørkes nøye før det brukes i andre vann.

Viltforvaltning

Viltforvaltningen er ganske kompleks og omfattende, så vi velger å henvise til  de mest sentrale reglene og forskriftene

Viltloven 

Forskrift om jakt- og fangsttider

Forskrift om forvaltning av hjortevilt (Hjorteviltforskriften)

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 

Lakse- og innlandsfisklova