Skolebruksplan Ullensaker 2021-2031 ble vedtatt av Kommunestyret 07.09.2021. Vedtaket for Døli skole fremgår av kapittel 11 og lyder som følger:

 1. Prioritet – Barneskole sone C – Nytt ungdomsskoleområde (Allergot/Nordby)

Utvidelse av/ nybygg Døli skole er gitt høyeste prioritet i skolebruksplanen. Tomtesituasjonen er uavklart, så arbeidet med å vurdere dagens tomt opp mot alternative løsninger må påbegynnes raskt. For Døli skole er det alternativ 2* som utpeker seg, siden det forutsettes i skolebruksplanen at Hovin skole skal videreføres. Ideelt sett skal kapasiteten være utvidet til skolestart høsten 2024, men det er urealistisk å få til. Det må derfor planlegges for midlertidige løsninger parallelt med at permanent løsning utarbeides.

 *) Alternativ 2 er utvidelse av kapasiteten på Døli skole til 700 elever (dagens kapasitet er 313 elever)

Les mer her: Saksfremlegg Døli og ny ungdomsskole på Jessheim.pdf

 

Arbeidet med utvidelse av kapasiteten på Døli skole og utredning av alternativer for ny ungdomsskole på Jessheim pågår. For Døli skole er det gjennomført grunnundersøkelser og utarbeidet geoteknisk beskrivelse. For ny ungdomsskole er det gjort et betydelig kartleggingsarbeid av rom- og funksjonsbehov som underlag for den pågående mulighetsstudien.

Les mer her: Status ny ungdomsskole Jessheim og Døli skole.pdf

Onsdag 19. oktober kl. 18.00 er det møte i Hovedutvalg skole og barnehage (HSB) på Pedagogisk Senter der det blant annet vil bli orientert om status Døli skole og ny ungdomsskole på Jessheim. Se innkalling her: Hovedutvalg skole og barnehage 19.10.2022 (acossky.no)

 For mer informasjon: skolebruksplan-ullensakerskolen-2021-2031.pdf


Publisert: 04.10.2022 09:32
Sist endret: 22.11.2022 09:50