Innhold

For deg som utbygger

Informasjon på denne siden gjelder deg som utbygger som skal bygge nye boliger eller gjøre endringer på eksisterende eiendommer.

> Er du privatperson som skal bygge eller gjøre endringer på egen eiendom - se denne siden.

Krav i kommunens renovasjonsforskrift

Alle husholdninger må følge kommunens renovasjonsordning.

Ved bygg av nye boliger er det ditt ansvar som utbygger å sørge for at krav i kommunens renovasjonsforskrift overholdes.

Slik går du fram

Tilrettelegging av renovasjonsløsninger for nybygg og større utbygginger skal vurderes helhetlig og på lik linje med annen infrastruktur.

1. Sjekk kommunale føringer

Velg en type anlegg som skal etableres.

Legg merke til at kommunen kan ha lagt føringer på valg av renovasjonsløsninger:

 • Den gjeldende kommuneplanen gir generelle føringer for valg av type løsning i relasjon til antall boenheter i pkt. 14.3.2
 • Kommunedelplaner og/eller områdereguleringsplaner kan ha mer spesifikke føringer - så sjekk hva som gjelder for ditt felt
2. Planlegg renovasjonsløsning

Renovasjonsløsninger skal planlegges på lik linje og sammen med annen infrastruktur. Dette er for å legge til rette for en hensiktsmessig og optimal løsning i det aktuelle planområdet og i tilknytning til omkringliggende områder.

Det er derfor nødvendig at du som utbygger orienterer kommunen om planlagt løsning så tidlig som mulig i planprosessen.

> Sjekk listen over det som er viktig å ta i betraktning når man etablerer en renovasjonsløsning. Jo tidligere i planlegging du tar høyde for disse tingene, jo enklere får du enighet med kommunen om valgt løsning.

3. Lever nødvendig dokumentasjon 
 • Detaljregulering: du må levere en skisse av tenkt renovasjonsløsning (forenklet RTP)
 • Rammesøknad: du må levere en detaljert renovasjonsteknisk plan (RTP), dette gjelder alle typer løsninger; nedgravde løsninger er i tillegg søknadspliktige
 • Igangsettingstillatelse: for at igangsettingstillatelse (IG) kunne gis skal renovasjonsløsning være godkjent av kommunen.

Se detaljert oversikt over nødvendig dokumentasjon under.

> Aktuelt situasjonskart for ditt område kan bestilles ved å sende e-post til postmottak@ullensaker.kommune.no.

Krav til dokumentasjon

Last ned krav til dokumentasjon som PDF eller les nede. Last også ned kommunens korte veiledningsmateriell til utforming av renovasjonsløsninger.

For tekniske krav til nedgravde anlegg, se Avfall Norge sin Bransjenorm for nedgravde renovasjonsanlegg.

Renovasjon i detaljreguleringsplanen - skisse

I områdereguleringsplaner stilles det krav om at utbygger må ha en foreløpig skisse av renovasjonsløsningen allerede i detaljreguleringsplanen. Den nødvendige på dette stadiet dokumentasjonen inkluderer (jf. § 10 andre avsnitt i kommunens renovasjonsforskrift):

 • Valg av type renovasjonsløsning. Valget skal basere seg på kommunale føringer samt eventuelle føringer i områdereguleringsplanen. Det anbefales å harmonisere valg av løsningen med omkringliggende områder. I den forbindelse kan det komme krav om fellesløsninger med grunnlag i en overordnet vurdering av hente- og kjøremønster for renovasjonskjøretøyet i området
 • Dokumentasjon som viser dimensjonering (kapasitets- og størrelsesberegninger) for den valgte løsningen
 • Situasjonsplan som viser plassering av renovasjonsløsningen på eiendommen, inkludert renovasjonsbilens standplass/renovasjonslomme. Plassering av løsningen skal tilpasses kjørevei og skal tilfredsstille føringer angående utforming i henhold til Statens vegvesen sin håndbok N100 kapittel D9 "Varelevering"
 • Plan som viser kjørevei fram mot løsningen, samt viser enten at veien er gjennomgående eller at det er tilrettelagt for snumuligheter (snuplass eller vendehammer). Veien skal kunne brukes av renovasjonskjøretøy (stor lastebil L), skal ha styrke til å tåle et renovasjonskjøretøy og skal være i henhold til veinorm for Romerike

En foreløpig skisse av renovasjonsløsningen skal godkjennes av kommunen i forbindelse med detaljreguleringsplanen.

Renovasjon i rammesøknaden - RTP

Renovasjonsteknisk plan, eller RTP, skal utarbeides for alle typer nedgravde løsninger, og skal følge som vedlegg til rammesøknaden/ett-trinnssøknaden, jf. § 10 tredje ledd i kommunens forskrift om renovasjon.

RTP skal inneholde følgende (listen er ikke uttømmende og det kan komme ytterligere krav til dokumentasjon fra kommunen i en konkret sak):

 • Prosjektinformasjon: gårds-/bruksnummer, adresse, prosjektbeskrivelse, fremdriftsplan, samt dokumentasjon om hvilke vedtatte planer som ligger til grunn for prosjektet
 • Valg av type renovasjonsanlegg og beskrivelse av hvordan den passer inn i omkringliggende områder (dokumentasjon levert i forbindelse med reguleringsplanen)
 • En kort beskrivelse av hvordan løsningen passer inn i det prosjekterte området sett fra et estetisk perspektiv (last ned kommunens korte formingsveileder for renovasjonsløsninger). Kommunens veiledning til utforming inkluderer oppmerking av anleggene med de standardiserte avfallssymbolene i henhold til merkeordningen for kildesortering
 • Dimensjonering av anlegget med utgangspunkt i kapasitetsberegninger, inkludert mulighet for å øke kapasiteten ved behov (ekstrakapasitet). Veiledning for dimensjonering er å finne på kommunens nettsider (se "Kapasitet" ovenfor)
 • Situasjonskart med inntegnet renovasjonsløsning løst på egen eiendom samt renovasjonsbilens standplass/hentested (dokumentasjon levert i forbindelse med reguleringsplanen)
 • Plantegning som viser type anlegg og hvor annen infrastruktur som berøres skal vises ivaretatt med inntegnet avstandskrav etter gjeldende regelverk (VA-norm for Øvre Romerikebyggteknisk forskrift TEK17)
 • For avfallssug: plantegninger med rørtrasé og plassering av nedkastene samt enten plassering av anlegget i bygget med tilkoblingspunkter (for mobile avfallssug) eller plassering av terminalbygget (for stasjonære avfallssug). For avfallssuganlegg skal det fremlegges snittegninger
 • Detaljtegning som viser at kjørevei utført i henhold til felles kommunal veinorm. Tegningen skal vise:
 1. Målsatt veibredde, kurvatur/svingradius, stigningsforhold, sikkerhetskrav samt henteavstander for renovatør
 2. Adkomst og snumulighet som tilfredsstiller kravene til et renovasjonskjøretøy (stor lastebil L), med inntegnet sporingskurve, overheng og frisiktlinje
 3. Standplass med renovasjonslomme
 • Leverandør av anlegget samt eventuelt en kontaktperson
 • Dokumentasjon på at universell utforming er ivaretatt (byggteknisk forskrift TEK17 § 12-12)
 • Dokumentasjon på at brannkrav er ivaretatt (se regelverket til ditt forsikringsselskap)
 • For eiendommer med både husholdnings- og næringsavfall: dokumentasjon på hvordan det er lagt til rette for adskilt håndtering av disse avfallstypene
 • Dokumentasjon som viser tilrettelegging for innsamling av glass- og metallemballasje (plassering/avsatt areal, kapasitetsberegninger, dimensjonering og annet)
 • For næringsvirksomheter med avfall som ligner på husholdningsavfall (valgfritt): beskrivelse av løsningen for husholdningslignende avfall (plassering, kildesortering, kapasitetsberegninger og annet) dersom virksomheten ønsker å være en del av den kommunale henteordningen

Renovasjonsteknisk plan skal godkjennes av kommunen i forbindelse med søknad om rammetillatelse og ett-trinnssøknad.

Typer renovasjonsanlegg

Avfallsbeholdere på hjul

Dette er kommunens mest brukte vanligste løsning til husholdningene. Den er mest brukt i eneboliger og spredt bebyggelse. Kommuneplanen anbefaler avfallsbeholdere på hjul for områder med opptil 15 boenheter. Praksisen viser at ved flere enn to boenheter kan det være hensiktsmessig å vurdere fellesløsninger (felles beholdere på felles standplass).

Avfallsbeholdere på hjul finnes i fem forskjellige beholderstørrelser og på ØRAS sine sider får du mål og størrelser. Løsningen er fleksibel, og det er enkelt å tilpasse kapasitet dersom behovet endrer seg.

Nedgravde konteinere

Denne gruppen løsninger omfatter bunntømte nedgravde og semi-nedgravde konteinere/brønner. Slike løsninger karakteriseres ved at:

 • oppsamlingen er plassert helt eller delvis under bakken, og det er bare innkastet som er synlig over bakkenivå
 • innkastene kan være låsbare eller med adgangskontrollerte luker
 • brønner/konteinere kan ha innvendig sekk (anlegg som bruker innvendig sekk ønskes imidlertid å fases ut i Ullensaker)
 • for tømming heises de opp med en krokbil (en- eller tokroksystem), og avfallet tømmes i renovasjonsbilen ved at sekken/konteineren åpnes i bunnen

Nedgravde løsninger er best egnet for områder der flere husholdninger kan dele oppsamlingsenhet, men både eneboliger og flermannsboliger kan fint benytte denne løsningen der det er hensiktsmessig med felles standplass.

Denne typen anlegg kan også benyttes for glass- og metallemballasje, men da skal innerste delen være av hardplast (ikke sekk). Ansvaret for innsamling av glass- og metallemballasje tilhører ØRAS, så kontakt dem dersom du vurderer nedgravd løsning for denne avfallstypen.

Nedgravd avfallsløsning tegning

Avfallssug

Avfallssug betyr at avfallet kastes i nærheten av abonnenten og transporteres i rør til hentestedet. Innkastene er vanligvis plassert utendørs. Avfallssug egner seg ikke for innsamling av glass- og metallemballasje. For innsamling av papp og papir må det installeres egne nedkast.  

Det finnes to typer avfallssug:

 • mobilt avfallssug mellomlagres avfallet i tanker under innkaster. Tankene kan leveres i mange størrelser og tilpasses et konkret prosjekt. Avfallet hentes av en spesialbygget renovasjonsbil gjennom et rør som kobles til mellomlagringsstedet. Per i dag disponerer ØRAS én slik sugebil.
 • stasjonært avfallssug mellomlagres avfallet i ventil eller tank under innkastet. Ved tømming suges avfallet via rør til konteinere i et terminalbygg (såkalt sentralen) som er plassert inntil 2 kilometer fra innkastene. Fulle konteinere hentes med en vanlig krokbil. Stasjonære avfallssug har nesten ubegrenset kapasitet siden avfallet tømmes etter behov.

Mobilt avfallssug tegning Stasjonært avfallssug tegning

Tilrettelegging av en renovasjonsløsning

Her finner du kort informasjon om de viktigste aspektene ved etablering av renovasjonsløsninger. Ved spørsmål kontakt kommunens renovasjonsmyndighet.

Type løsning

Den gjeldende kommuneplanen for Ullensaker har følgende generelle føringer for valg av renovasjonsløsning (pkt. 14.3.2):

 • under 15 boenheter – avfallsbeholdere på hjul
 • over 15 og under 300 boenheter – nedgravde konteinere eller mobile avfallssug
 • mer enn 300 enheter – avfallssug

Kommunedelplaner og/eller områdereguleringsplaner kan ha mer spesifikke føringer på dette området.

Ved nybygg som innebærer få boliger men høy tetthet kan kommunen stille krav om nedgravd renovasjonsløsning.

For mer informasjon om de konkrete løsningene kontakt kommunen, ØRAS eller aktuelle leverandører på markedet.

Fraksjoner

Husholdningsavfall i Ullensaker kommune sorteres i fire fraksjoner: papir, plast, mat og rest. I noen tilfeller samler man poser med mat- og restavfall i samme beholder/konteiner, men de blir sortert fra hverandre på et optisk sorteringsanlegg hos ØRAS.

I tillegg til de fire hovedfraksjonene stiller kommunen krav om etablering av innsamling av supplerende fraksjoner som glass- og metallemballasje inne i boligområder med høy boligtetthet.

I områder med avfallssug stiller kommunen krav om etablering av innsamling av både glass- og metallemballasje og storpapp som supplering til avfallssuganlegget.

Kapasitet og dimensjonering

Krav til kapasitet er avhengig av type løsning.

Avfallsbeholdere på hjul

Standard beholdersett for en boenhet består av:

 • 140 liter for restavfall+matavfall (henting hver 2. uke)
 • 140 liter for papiravfall (henting hver 4. uke)

I tillegg kommer gjennomsiktige poser for oppsamling av plastemballasje.

Det kan legges til rette for at flere boenheter deler større beholdere.

Nedgravde løsninger

For nedgravde renovasjonsløsninger gjelder det følgende minimumskrav til kapasitet per boenhet per uke:

 • 50 liter for restavfall
 • 25 liter for matavfall
 • 50 liter for papiravfall
 • 50 liter for plastemballasje

NB! Fastsatt hentehyppighet samt krav til antall nedkast varierer mellom de ulike renovasjonsløsningene. Dette vil påvirke utforming av løsningen og endelige krav til kapasitet. For mer informasjon kontakt oss på e-post.

Plassering på privat grunn

Renovasjonsløsningen skal plasseres på egen grunn. Bruk av annenmanns grunn er også mulig, men da trenger du en tinglysning. Skriftlig samtykke fra eieren av annen manns grunn skal være med i søknadsprosessen.

Brannsikkerhet

Plassering av renovasjonsløsningen skal ha tilstrekkelig avstand fra husvegg, takutstikk og lignende (minimum 5 meter) for å hindre spredning av brann.

Dersom en renovasjonsløsning plasseres nærmere enn 5 meter, skal det være gjort brannforebyggende tiltak.

Sjekk sikkerhetsforskrift i ditt forsikringsselskap.

Avfallshus/avfallsrom til beholdere på hjul

Avfallshus og avfallsrom må dimensjoneres tilstrekkelig store, nok til at renovatør kan hente den innerste beholderen uten å flytte på de ytterste. Det skal være tilstrekkelig med manøvreringsplass til at renovatør kan hente og sette avfallsbeholdere tilbake uhindret.

Alle overganger skal være nivåfrie og terskelfrie. Dersom det skal installeres med dør, skal denne svinge utover, være selvlukkende og lett å sette i åpen stilling. Se også informasjon om universell utforming.

Kjørevei og sikkerhet for myke trafikanter

Kommunens renovasjonsbil skal ha adkomst til valgt renovasjonsløsning fra en vei som tilfredsstiller krav til såkalt kjørevei etter veinormen. Kjørevei skal ha kurve, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle stor lastebil (L).

Av hensyn til sikkerheten skal veien tilrettelegges slik at det ikke medfører rygging av renovasjonsbilen, jf. § 13 i kommunens renovasjonsforskrift. Kjørevei må derfor enten være en gjennomgående vei, en vei med snuplass, eller blindvei med T-snuplass.

> Se vedtatt felles kommunal veinorm og Statens vegvesen sin håndbok N100.

Standplass for renovasjonsbil og avstand til renovasjonsløsning

Avfallet skal hentes med et renovasjonskjøretøy på en opparbeidet standplass. I tillegg skal standplass i noen tilfeller ha egen renovasjonslomme.

Standplass skal:

 • være på privat grunn, med mindre annet er særskilt avtalt med kommunen: dette innebærer at i kryssing av gang-/sykkelfelt og fortau kan tillates. Forslag til krysninger/utforming skal godkjennes av veiavdelingen. I fortettingsområder vil det kunne gis tillatelse til alternative løsninger under forutsetning av at dette er forsvarlig av hensyn til trafikksikkerhet og en effektiv innsamling av avfallet
 • være tilpasset kravene i kommunens veinorm
 • være tilpasset renovasjonsbilens dimensjoner, og det skal være tatt høyde for bruk av støttelabber
 • være tilpasset bilens behov: tilnærmet flat mark, med et stabilt og fast dekke
 • ha fri løftehøyde på 8,0 meter (for nedgravde løsninger som heves med løftekrok eller lignende)

Renovasjonslomme skal:

 • etableres med tilgang fra begge sider, med mindre annet er avtalt med kommunen
 • ha avklart vedlikehold (om det er kommunen eller de private)

Det skal sikres fri sikt i boligavkjørselen (se felles kommunal veinorm, punkt 5.4.4), der eventuelle sikthindringer (slik som vegetasjon, mur, tett gjerde, renovasjonsløsning og lignende) innen sikttrekanten ikke skal være høyere enn 0,5 meter over kjørebanenivå av hovedveien.

Fra bilens standplass i kjørevei eller lomme skal det sikres tillatt avstand til renovasjonsløsning:

 • Avstand til hentested for avfallsbeholdere på hjul skal være maksimalt 8 meter.
 • Avstand til nedgravd renovasjonsløsning skal være maksimalt 5 meter fra siden av renovasjonsbilen.
Universell utforming

Krav til universell utforming gjelder for alle renovasjonsløsninger. Noen av de viktigste kravene:

 • innkasthøyde (maksimum 1,1 meter)
 • god merking på innkastsøyler, god belysning
 • tilstrekkelig plass mellom innkastsøylene/beholdere (minimum 0,5 meter)
 • avstand fra boenheten til felles plassering for innkast (maksimum 100,0 meter)
 • gangvei fram til standplass skal være fri for hindringer som fortauskanter, terskler og lignende
 • foran oppsamlingsenhetene skal det være et flatt areal på minimum 1,5 meter bredde
 • et stigningsforhold på maksimalt 1:20 og med minimalt fall for avrenning av overvann
 • alle overganger skal være nivåfrie

Du finner mer informasjon om universell utforming av renovasjonsløsninger i byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning (§ 12-12).

Annen infrastruktur og overvann

Ved etablering av nedgravde renovasjonsløsninger skal det utføres kabelpåvisning for å unngå skader og beskytte annen nedgravd infrastruktur. Det skal være minimum 4,0 meter til vann- og avløpsledninger ved normal leggedybde.

Overvann skal håndteres på egen eiendom etter prinsippet om lokal overvannshåndtering. Se felles norm om vann og avløp for kommunene i Romerike

Midlertidig renovasjonsløsning

Renovasjonsløsning skal være ferdig utført og godkjent for bruk før midlertidig tillatelse kan gis og innflytting kan begynne.

Dette betyr at dersom det er behov for bruk av midlertidig renovasjonsløsning i prosjekter som pågår over flere trinn, skal den midlertidige løsningen være ferdig utført og godkjent for bruk før midlertidig tillatelse utstedes.

NB! Det er samme krav til dokumentasjon (RTP) for en midlertidig løsning som for en permanent.


Publisert: 24.10.2018 14:47:04
Sist endret: 12.01.2024 11:11