Opphold i institusjon/sykehjem

Hva kan du få hjelp til? 

Institusjon er heldøgns botilbud for mennesker som i kortere eller lengre perioder har behov for heldøgns pleie- og omsorgstjenester. 

Det gis helsehjelp til mennesker med fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse. Arbeidet blir utført av sykepleiere eller andre helsearbeidere. Tjenesten er bemannet 24 timer i døgnet. 

Du kan for eksempel få hjelp til: 

 • å ivareta egenomsorg 
 • hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering 
 • individuell – og felles aktivitet 
 • medisinhåndtering 

Hvem kan få hjelp? 

Det gis hjelp til personer som på grunn av sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse har behov for nødvendig helsehjelp i kortere eller lengre perioder. Alle som bor eller oppholder seg i kommunen har krav på nødvendig helsehjelp. 

Hvem er vi? 

Vi er helsepersonell som gir helsehjelp, og vi representeres av lege, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter. Vi samarbeider også tett med blant annet fysioterapi – og ergoterapitjenesten, demenskoordinator, kreftkoordinator samt sykehus. 

Hva kan du forvente av oss? 

 • Du får et tilrettelagt hjelpetilbud ut fra ditt behov. 
 • Du blir tatt på alvor og at du blir behandlet med respekt. 
 • Du opplever tillit og trygghet. 
 • Du har brukermedvirkning. 
 • Taushetsplikten ivaretas. 

Hva kan vi forvente av deg? 

 • Du er kjent med vedtaket ditt. 
 • Du samarbeider med personalet. 
 • Du sier ifra hvis det er noe du ikke er fornøyd med eller om dine behov endres. 

Hvordan søker jeg?  

Bruk Søknadsskjema til Tildelingsenheten for å søke på tjenester i institusjon.

Hvis en annen søker på vegne av deg må fullmakt legges ved søknaden. 

Ta kontakt med tildelingsenheten om du trenger mer informasjon om tjenesten.  

Betaling 

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester er beskrevet i: 

Klage 

Du kan klage på kommunens avgjørelse. Fristen er tre uker fra du mottar svaret på søknaden din. I klagen oppgir du hva du ønsker endret, og hvorfor. Kommunen kan gi veiledning ved behov. Dersom kommunens beslutning ikke blir endret (avviser klagen din), blir den sendt videre til Statsforvalteren for overprøving. 

Aktuelle lover 

 • Helse- og omsorgstjenesteloven 
 • Pasient- og brukerrettighetsloven 
 • Kvalitetsforskriften 
 • Forvaltningsloven 

 

Ullensaker kommune, Tildelingsenheten 

Postboks 470, 2051 Jessheim 

Du kan nå oss på mottakstelefonen 476 95 263

Om vi ikke er tilgjengelig på telefonen, så send oss gjerne en mail, men husk å ikke opplyse om sensitive personopplysninger.