Innhold

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner er et standardisert begrep hvor overgriper og offer er knyttet til hverandre ved nære familiebånd eller på annen måte betyr mye for hverandre i hverdagen. Vold defineres som «enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom voldshandlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den andre personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutter å gjøre noe han/hun vil» (Isdal, 2000).

Ullensaker kommune vedtok i 2022 en handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Kommunens forpliktelse for helhetlig arbeid mot vold i nære relasjoner er beskrevet her: www.bufdir.no/vold/

Hvor kan du få hjelp?

Akutt behov for hjelp

 • ta kontakt med politi, legevakt, fastlege

Ullensaker kommunens akutte hjelpetilbud 

 • Barnevern: 46 47 34 01 kl: 08.00 - 15.00
 • Barnevernvakten: 64 99 32 70
 • Romerike Krisesenter: 66 93 23 10
 • Ullensaker politistasjon: 64 99 30 00

Er du bekymret at et barn blir skadet eller drept? 

Hvis du frykter at et barn blir skadet eller drept, har du plikt til å melde fra til politiet. Dette følger av straffelovens § 196 om avvergingsplikt. 

Kontakt politiet på direktenummer 02800, eller nødnummer 112. 

Alarmtelefonen for barn og unge 

 • Telefon: 116 111 
 • Fra utlandet: 00 47 95 41 17 55
 • Sms: 41 71 61 11
Her kan du få råd og veiledning i kommunen: 
Organisasjon Telefon Adresse og åpningstider
Ullensaker kommune, Helse- og mestringstorget 47 69 52 63 Ullensaker rådhus, Furusethgata 12, 2050 Jessheim - kl. 09 - 15 mandag - fredag
Ullensaker politistasjon 64 99 30 00

Kjeld Stubs vei 5, 2066 Jessheim  E-post: post.ost@politiet.no (leses hverdager mellom 08.00 - 15.00)  

Barneverntjenesten vakttelefon  

Rådgiver vold og overgrep

46 47 34 01 mellom kl. 08:00 - 15:00

46 47 28 70

Ullensaker rådhus, Furusethgata 12, 2050 Jessheim 
Barnevernvakten 64 99 32 70

Romerike Politikammer, Jonas Liesgt. 20, 2000 Lillestrøm,   Epost: bvvakt@lorenskog.kommune.no

Legevakt 116 117 utenom fastlegens kontortid Ragnar Strøms vei 6, 2067 Jessheim
Jessheim Helsestasjon for Ungdom 90 12 46 15 Ringvegen 65, inngang D, 2066 Jessheim  Helsestasjon for ungdom 
Helsestasjon for barn 0-5 40 43 73 22 Ringvegen 73, inngang H, 2066 Jessheim  Helsestasjon 0-5 år
NAV 55 55 33 33 Trondheimsvegen 82, 2050 JESSHEIM  NAV Ullensaker
Romerike Krisesenter 66 93 23 10 Romerike Krisesenter IKS, Postboks 57 | 2001 Lillestrøm, Epost@rkrise.no, Romerike Krisesenter
Familievernkontor Øvre-Romerike 46 61 72 00 Avdeling Jessheim: Energiveien 14, 2069 Jessheim.  Familievernkontoret Øvre Romerike Glåmdal
Vern for eldre 800 30 196 Vern for eldre
Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen for barn og unge
FABU - utekontakten 90 50 86 71 Trondheimsvegen 124, 2068 Jessheim.   Utekontakten i Ullensaker
FABU - familieteam 90 50 88 58 Trondheimsvegen 124, Jessheim  Familieteamet
Fritidskubber   Calypso ungdomshus Huset ungdomshus Atlas kulturarena 
Alternativ til Vold 40 00 16 64 Torvet 6,2000 Lillestrøm Epost: romerike@atv-stiftelsen.no
Overgrepsmottak Oslo 23 04 05 00 Les mer om Overgrepsmottaket i Oslo

Hva er vold i nære relasjoner?

Det skilles mellom vold hvor den som utøver er i nær relasjon til den utsatte, og vold utenfor nære relasjoner.    

I straffeloven av 2005 § 282 defineres nære relasjoner som nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje, slektning i rett oppstigende linje, noen i sin husstand eller noen i sin omsorg. Det vil si at nære relasjoner også omfatter søsken, barn, forelder, besteforeldre og barnebarn. I denne handlingsplanen inkluderes også storfamilie, partner, kjæresterelasjoner, naboer, lærere og venner som nære relasjoner.    

Et særtrekk ved vold i nære relasjoner, er den tette sammenvevingen mellom vold og kjærlighet. Dette gjør at det for mange er svært vanskelig å fortelle om volden, og den kan også være svært vanskelig å oppdage.  

Ulike typer vold  

 • Fysisk vold
 • Psykisk vold, for eksempel trusler, trakassering, kontrollering, isolering 
 • Seksuelle overgrep/seksuell vold    
 • Å være vitne til vold    
 • Materiell vold, for eksempel ødeleggelser av møbler eller gjenstander   
 • Latent vold, når vold har forekommet tidligere og frykt for gjentakelse dominerer    
 • Digital vold/nettovergrep og sosiale medier    
 • Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse  (æresrelatert vold)  

Symptomer og tegn på vold  

Det finnes en rekke ulike symptomer og tegn på at noen blir utsatt for vold I nære relasjoner. Det kan være vanskelig å vite hva man skal se etter. Det er allikevel noen tegn man skal se etter:   

 • Fysiske tegn som hevelser, blåmerker, kutt, brennmerker, bitemerker, beinbrudd. Blåmerker på de minste barna skal undersøkes nærmere ("No cruise, nobruise"), og på barn generelt bør man være oppmerksom på skader/merker som ikke kan forklares   
 • Følelsesmessige reaksjoner, angst, depresjon    
 • Brå adferdsendring eller uvanlig reaksjoner på hendelser eller personer    
 • Problemer med intimitet og nærhet   
 • Destruktiv eller grenseoverskridende atferd, reguleringsvansker   
 • Seksualisert atferd    
 • Ferdighetstap   
 • Endret bruk av sosiale medier    
 • Selvskading eller selvmordsforsøk   
 • Rusmiddelproblemer    
 • Psykosomatiske tegn, som magesmerter, hodepine, svimmelhet    
 • Problemer med tannpuss og/eller spising  

 

(Kilde: NKVTS, Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid, Vold i nære relasjoner) 

Mer informasjon om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep

 • Nasjonal veiviser for innbyggere ved vold og overgrep: Hjem - Dinutvei.no 
 • En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner: VOlinjen 
 • Informasjon om vold rettet mot ungdom i alderen 13.20 år: Vold — Ung.no 
 • Enkel og oversiktlig informasjon om seksuell og reproduktiv helse på syv språk: Velg språk | Zanzu 
 • BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre som det er knyttet undring eller bekymring til: Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

Publisert: 23.05.2017 10:53:33
Sist endret: 04.04.2024 13:31