Innhold

Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap

Kulturminner defineres som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljø menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

Kulturminner og kulturmiljø kan igjen inngå som del av landskapets karakter. Landskap hvor påvirkningene og endringene er forårsaket av menneskenes virksomhet, kalles kulturlandskap.

Ulike typer vern

Begrepene fredet, vernet og verneverdig kan skape forvirring. Fredet eller vernet blir ofte brukt om hverandre, mens verneverdig gjerne brukes om noe som er "verdt å ta vare på". Her kan du lese hva de egentlig betyr.

Fredet

Fredning er den strengeste formen for vern. Fredning innebærer at inngrep/endringer som går utover vanlig vedlikehold må godkjennes av myndighetene. Kulturminneloven benyttes ved fredning av kulturminner.

Et vedtaksfredet kulturminne vurderes av myndighetene å ha så stor verdi at det må sikres og bevares intakt for ettertiden. Eksempler på vedtaksfredete bygninger i Ullensaker er Jessheim stasjon, Ullensaker prestegård og skrivergården på Hovin.

Kulturminner kan også være automatisk fredet. Dette gjelder alle arkeologiske lokaliteter, bygninger, gravplasser, ruiner, borger, kirkesteder m.m. som er eldre enn fra år 1537. Det samme gjelder stående byggverk fra før år 1649 og samiske kulturminner fra mer enn 100 år tilbake. Det er viktig å være klar over at kulturminner av denne typen som enda ikke er registrert, også er automatisk fredet. Eksempler på automatisk fredete kulturminner i Ullensaker er gravhauger, kullgroper og hulveger, i tillegg til spor etter menneskelig aktivitet som ikke er synlig over bakken.

Vernet

Begrepet viser til kulturminner som er vernet ved lov eller andre virkemidler, som plan- og bygningsloven, kirkeloven, naturmangfoldloven, statlige verneplaner, avtaler og listeføring etter kirkerundskrivet.

I Ullensaker finnes tre listeførte kirker og en rekke kulturminner som er omfattet av hensynssone for bevaring i kommuneplanen og/eller regulert til bevaring gjennom reguleringsplaner.

Verneverdig/ bevaringsverdig

Begrepene betyr det samme, og betegner anlegg som har gjennomgått en kulturhistorisk vurdering og er identifisert som verneverdig.

En verneverdig bygning kan fortelle om lokal eller regional byggeskikk, arkitektur og kulturhistorie, og verneverdien er normalt begrenset til bygningens eksteriør som tak, vinduer, dører, kledning, trapper osv. Det kan dreie seg om eldre bygninger registret i SEFRAK-registeret, men også yngre kulturminner som representerer viktige aspekter ved vår helt nære historie.

Kommunens kulturminnevernplan inneholder en oversikt over verneverdige kulturminner i Ullensaker.

For mer informasjon se www.riksantikvaren.no 

Ansvarsforhold mellom kommune, fylke og riksantikvar

Statlig forvaltning

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og faglig rådgiver for Klima- og miljødepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken. Riksantikvaren er øverste faglige styremakt og myndighet for fredete kulturminner. Dette innebærer at kun Riksantikvaren kan gi tillatelse til inngrep i fredete bygninger/anlegg og dispensasjon til arkeologisk utgravning av automatisk fredete kulturminner.

Les mer på www.riksantikvaren.no 

Regional forvaltning

Fylkeskommunen har delegert ansvar for å vurdere og gi uttalelser til tiltak som berører automatisk fredete kulturminner samt kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap av regional og nasjonal verdi. Slik skal fylkeskommunen sørge for at det tas hensyn til kulturminner i samfunnsplanleggingen, også på kommunenivå.

Fylkeskommunen utfører arkeologiske registreringer/forundersøkelser i forbindelse med plansaker, forbereder fredningssaker for Riksantikvaren og kan selv gjøre vedtak om midlertidig fredning.

For mer informasjon se Viken fylkeskommune

Kommunal forvaltning

Kommunene er hovedaktører i forvaltningen av vernede og verneverdige kulturminner gjennom arbeidet med plan- og bygningsloven. Alle plan- og byggesaker som berører kulturminner oversendes kommunens kulturenhet ved rådgiver kulturminnevern for uttalelse.

Tiltak som berører kulturminner/kulturmiljø av lokal verdi vurderes som hovedregel kun av kommunen. Tiltak som gjelder kulturminner av regional og/eller nasjonal verdi samt bygg fra før år 1850, oversendes også fylkeskommunen for uttalelse. I tillegg blir søknader om tiltak hvor det er fare for skjemming av registrerte automatisk fredete kulturminner eller sannsynlig å finne nye, oversendt fylkeskommunen.

Reguleringsplaner oversendes rutinemessig til fylkeskommunen, som uttaler seg både i forhold til fredete, vernede og verneverdige kulturminner og eventuelle behov for arkeologiske undersøkelser.

Kulturminnevernplanen

Kulturminnevernplanen har status som kommunedelplan for å tydeliggjøre forankringen i kommunens planverk. Den skal påvirke de beslutninger som tas til daglig i forvaltningen i en retning som er i samsvar med lov, forskrifter og langsiktige retningslinjer i samfunnsutviklingen. Planen uttrykker kulturpolitikkens visjon, strategier, målsettinger og tiltak for kulturminnevernet i Ullensaker.

Kulturminnevernplanen er nå rullert for andre gang. Den ble vedtatt av Kommunestyret 13. juni 2017. 

Stedsanalyser, strategier og hefter

Kulturhistorisk stedsanalyse

Det er utarbeidet kulturhistoriske stedsanalyser for fire av Ullensakers tettsteder; Jessheim, Kløfta, Borgen og Nordkisa. Analysene inngår som en del av forarbeidet til utarbeidelsen av tettstedsplaner og kommunedelplaner. Målet er at de skal kunne gi et godt grunnlag for å fatte beslutninger knyttet til kulturminneverdiene innenfor planområdene. Analysene finner du her:

Strategidokument for kulturminnevern

I 2014 ble det vedtatt et strategidokument for kulturminnevernet 2014-2016. Dokumentet er overordnet og angi retning for kommunens politikk innen kulturminnevern. Målet er å øke bevisstheten rundt kulturminnevernet og de hensyn som må tas som følge av dem.

Ullensaker i 10 historier

Ullensaker har en variert historie som vi i dag finner igjen i de bevarte sporene etter menneskenes liv opp gjennom tidene. I dette hefte presenteres bredden i historien gjennom fortellingen om Ullensaker i 10 historier. De 10 historiene er en del av kommunens kulturminnevernplan og denne presentasjonen viser sammenhengen mellom historien og kulturminnene.

Jessheim - Hus og historier

Hefte "Jessheim - hus og historier" ble utgitt til markering av Jessheims bystatus i 2012. Det tok 200 år fra bøndene i Ullensaker gikk sammen om å bygge et felles kornmagasin, til det stadig voksende stedet fikk bystatus. I dette hefte får du noen av historiene som har kommet til underveis, knyttet til de eldre husene som står igjen i Jessheim sentrum. Det ble også laget skilt til 18 av disse kulturhistoriske eiendommene.

Endring /rivning av bygning

Søknadspliktige tiltak som fasadeendring, rivning m.m. på verneverdige bygninger skal sendes kommunens byggesaksavdeling på vanlig måte. Byggesak videresender alle søknader som berører kulturminner til kommunens kulturenhet for uttalelse. Uttalelsen tas med i vurderingen ved behandling av søknaden.

Gå til hovedside byggesak

Andre tiltak

I henhold til Kulturminneloven må ingen uten tillatelse «sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme et automatisk fredet kulturminne».

Dersom du planlegger jordarbeid, bygging av garasje, tilbygg til hus eller liknende, må du derfor først undersøke om det er registrert kulturminner i det aktuelle området.

Vær obs på at det ofte er et stort funnpotensiale i områder hvor det ikke tidligere er gjort funn, men som ligger i nærheten av registrerte arkeologiske lokaliteter. Hent inn nødvendige tillatelser dersom tiltaket kan berøre et kulturminne. Kontakt gjerne kommunen eller fylkeskommunen for hjelp.

Staten dekker som hovedregel arkeologiske registreringer og utgravinger ved mindre private tiltak. Midlene er øremerket og det skal ikke sendes søknad.

Hva gjør du hvis du finner noe?

Også arkeologiske kulturminner som ikke tidligere er registrert, er automatisk fredet. Dersom slike avdekkes skal arbeidet umiddelbart stanses og arkeologene i fylkeskommunen kontaktes. Som oftest vil arkeologene i løpet av kort tid rykke ut for å vurdere saken og eventuelt foreta utgravning. Du må ikke betale for en arkeologisk undersøkelse om du ved lovlig igangsatt jordarbeid støter på et til nå ukjent kulturminne.

Arkeologiske kulturminner fremstår ofte som ansamlinger av mørkere jord, kull og/eller stein mot en lysere, urørt undergrunn. I Riksantikvarens brosjyre «Hva skjuler seg i jorda?» kan du lese mer om spor etter forhistoriske hus og graver i dyrket mark.

Staten har eiendomsretten til oldsaker, dvs. gjenstander fra før år 1537. Dersom du finner en slik gjenstand, plikter du å levere den inn til fylkeskommunen. Det er forbudt å omsette oldsaker i Norge. 

  • Du kan søke opp bilder av oldsaker funnet i ditt nærområde i Unimusportalen (denne er under utvikling og vil på sikt erstatte Arkeologisøk og Kulturhistorisk museums fotoportalen som ble lagt ned 1. desember 2020). 

Søke om midler

Det finnes flere muligheter for å søke på midler både til istandsetting av verneverdige anlegg og arrangementer/prosjekter knyttet opp mot formidling av kulturminner og historie.

Et verneverdig bygg har som regel kvaliteter som er sjeldne i nybygde hus. Det er viktig at alle som deltar i istandsettingsprosjekter bevisste på denne kvaliteten, slik at den kan bevares.

Det er en fordel å legge kulturminnefaglig uttalelse med tilskuddssøknaden. Kommunens rådgiver i kulturminnevern kan hjelpe deg med dette og andre spørsmål i forbindelse med tilskuddssøknader – ta gjerne kontakt.

Kulturminner som attraksjoner

Kulturminner og attraksjoner representerer en viktig del av Ullensakers historie, både gjennom bevarte kulturmiljø, kulturminner, historiske bygninger og minnesmerker.

Det enkelte kulturminne inngår nesten alltid i en større helhet med andre kulturminner og med landskapet omkring dem. Alle typer landskap inneholder spor etter menneskenes bruk gjennom tidene. Samspillet mellom naturen og kulturen skaper grunnlag for opplevelser knyttet til friluftsliv.

I Ullensaker er det mange spennede attraksjoner og museer. I tillegg har kommunen mange turstier, skiløyper, sykkelruter og tjern for bading, fisking og padling.

Spørsmål?


Publisert: 02.11.2016 15:21:30
Sist endret: 12.01.2024 09:50