Innhold

Sammen om barn i Ullensaker - BTI i tre nivåer

Sammen om barn i Ullensaker

Individnivå       Individnivå

- den enkelte ansatte i møte med barn, unge og familier

I Ullensaker jobber vi for bedre oppvekstvilkår. Dette gjenspeiles i våre metoder, prosedyrer og opplæring i identifiseringen av barn som trenger hjelp og tiltaksarbeid inn mot målgruppen.

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

Ansatte i Ullensaker kommune følger fremgangsmåten i BTI handlingsveilederen og tilhørende verktøy 

Tjenestenivå     Tjenestenivå

- ledernivå i enheter og tjenester

I Ullensaker samarbeider vi for barnets beste.  Det gjenspeiles i våre prosedyrer, verktøy, tverrfaglige møteplasser og samarbeidsrutiner som de ulike tjenestene benytter for å sikre identifikasjon og oppfølging av barn i målgruppen.

Brukermedvirkning

«Når vi som hjelpere skal vise omsorg for mennesker som har opplevd mye smerte kan vi fort bli opptatte av hvilke metoder vi skal bruke for å hjelpe. Vi tenker at det er det riktige, og det profesjonelle å gjøre. Men jeg er redd vi glemmer det som ligger oss nærmest, det intuitive menneskelige: Nemlig et godt blikk, og behovet for fellesskap».
Heine Steinkopf

Brukermedvirkning er en lovfestet rett, og er derfor ikke noe tjenestene kan velge å forholde seg til eller ikke. Brukermedvirkning har som mål å bedre kvaliteten på tjenestene ved at brukerne får reell innflytelse på valg og utforming av det generelle og individuelle tjenestetilbudet. 

I tillegg har brukermedvirkning en egenverdi i at mennesker som søker hjelp, på linje med andre, gjerne vil styre over viktige deler av eget liv, ta imot hjelp på eget premiss og bli sett og respektert i kraft av sin grunnleggende verdighet.  

I Ullensaker kommune ønsker vi å ta medborgerne på alvor. Vi har en målsetting om at våre barn skal få utvikle seg til å bli den best utgaven av seg selv og at de skal mestre livene sine selv. Vi anser brukermedvirkning som den viktigste faktoren for å utruste våre medborgere med nødvendige verktøy for å takle utfordringer i livet. Familiene skal selv være med å vurdere hva som er riktig hjelp til riktig tid.

Den erfaringskompetansen hver enkelt bruker av tjenestene våre sitter på, er også verdifull for oss i arbeidet med å evaluere og utvikle det beste tjenestetilbudet for Ullensakers medborgere. 

Brukernes stemme skal blant annet høres på følgende måte:

Brukermedvirkning på individnivå:

 • Innflytelse på egen behandling og oppfølging.  Handlingsveilederen for BTI sikrer at vi involverer både barnet/ungdommen og foresatte i utvikling og evaluering av innsatsen på individnivå
 • Deltagelse i tverrfaglige møter som omhandler en selv eller barna. I møtene etterstrebes det å skape en felles forståelse for utfordringer og hvilken innsats som skal iverksettes
 • Tilstrekkelig med informasjon til brukere, både i direkte kontakt med hjelpeapparatet, og via kommunens nettsider
 • Kommunens nettside har gode muligheter for tilbakemeldinger fra innbyggere og ansatte på forbedringsforslag eller brukererfaringer knyttet til BTI modellen for tidlig identifisering og innsats for gravide, barn, unge og foresatte som har behov for ekstra hjelp, støtte og oppmerksomhet
 • Brukerrepresentanter blir invitert inn i videreutvikling og evaluering av handlingsveilederen for BTI

Brukermedvirkning på systemnivå:

 • Det gjennomføres brukerundersøkelse i skole og barnehage hvert år. Det gjennomføres jevnlige brukerundersøkelser i fagtjenestene
 • I utviklingen av BTI-modellen for tidlig identifisering og oppfølging av utsatte barn, var en erfaringskonsulent med i arbeidsgruppen
 • Brukerrepresentanter blir invitert inn i årlig evaluering og videreutvikling av modellen for hvordan vi jobber Sammen for barn i Ullensaker på individnivå, tjenestenivå og kommunenivå
 • Ungdomsråd og eldreråd involveres i politiske saker knyttet til modellarbeidet
Tverrfaglige møtearenaer

Formålet med å jobbe sammen om barn i Ullensaker er at forebyggende tjenester, skoler og barnehager skal mobilisere til innsats, synliggjøre mål og handlinger, samt sikre kontinuitet i arbeidet. Det vil innebære at alle voksne som møter barn og unge på ulike arenaer må samarbeide for å nå målene om tidlig identifisering og oppfølging av utsatte barn. En tverrfaglig tilnærming vil være spesielt nyttig i vurdering av situasjon og tiltak, og bidra til å finne gode løsninger for barn og deres foreldre som en tidlig innsats.

I Ullensaker har vi muligheter for drøfting og tverrfaglig samarbeid i alle nivåer i BTI

Tverrfaglig møte

Mandat

Målgruppe

Målsetning

Faste møtedeltakere


Definisjon: Ulike typer møter der instanser som er involvert i forhold til et barn/ungdom møtes for å planlegge felles innsats eller avklare ansvar.  Ungdom og/eller foresatte er til stede sammen med faginstansene eller er orientert om at møtet finner sted.

Koordinere samhandlingen rundt den oppfølgingen barnet/ ungdommen og/eller familien får

Barn og unge der det er flere instanser involvert i oppfølgingen, men som ikke fyller vilkåret for individuell plan/ansvars- gruppe.

Et samarbeidsmøte er et møte for drøfting av utfordringer eller bekymring knyttet til et barns utvikling, og hvor en trenger å få belyst dette fra flere sider.  I møtene avklares felles mål for tverrfaglig innsats og hvilke tiltak som iverksettes for barn/ungdom/familien. 

Møtedeltakere avklares på bakgrunn av individuelle behov. Eks:
-Skole, PPT og foreldre møtes for å planlegge/evaluere skoletilbudet
-Skolen innkaller fysioterapeut for å få veiledning i forhold til tilrettelagt undervisning i kroppsøving.
-Skolen og miljøtjenesten møtes for å drøfte håndtering av felles utfordringer.

Definisjon: Et møte bestående av barn/ungdom og/eller foresatt og representanter fra ulike faginstanser barnet/familien mottar tjenester fra.

 

Koordinere samhandlingen rundt den oppfølgingen barnet/ ungdommen og/eller familien får

Barn og unge som enten:
1.Har langvarige og omfattende hjelpebehov som må koordineres gjennom faste møter og felles målsettinger.
2. Eller mottar tjenester fra Barnevern-tjenesten, og der det besluttes at det skal opprettes en ansvarsgruppe for å koordinere det tverrfaglige arbeidet.

Saker som drøftes i ansvarsgruppen:
-Individuell plan, der barnet/ungdommen har dette. Utforming og evaluering (Individuell plan kan også fungere som saksliste på møtet).
-Saker og forhold som gjelder alle/flere impliserte instanser og som er relevante for barn/ungdom/foresatte.
-Oppgave og ansvarsfordeling.    -Koordinering av arbeidet rundt barnet/ungdommen og familien.

Møtedeltakere avklares på bakgrunn av individuelle behov

Avgjøres i samråd med ungdom/foresatte ved opprettelse.  Det bør ikke være for mange medlemmer i ansvarsgruppa.  Enkelte instanser kan kalles inn ved behov uten å være medlemmer av gruppa dersom dette er avklart på forhånd.

Barnehage

Barnehagene skal i samarbeid med, og med samtykke fra foresatte, melde sak til sitt ressursteam ved behov for drøfting.

Sikre at barn i barnehage får et best mulig tilrettelagt tilbud etter barnehageloven paragraf 19. Ressursteamet skal bidra til å sikre tidlig innsats og kvalitet i barnehagetilbudet til barnehagebarn i Ullensaker.

Ansatte i barnehager

I ressursteam avklares:
a) Avtale tiltak innenfor allmennpedagogisk tilrettelegging med tydelig frist for vurdering av effekt.
b) Avtale bistand i form av lavterskeltilbud fra spesialpedagog fra Kompetanse- og veiledningstjenesten med tydelig frist for vurdering av effekt av tiltak som barnehagen iverksetter i samråd med spesialpedagogen.
c) Eventuell avklaring om henvisning til PP-tjenesten.

Ressursteam er et faglig sammensatt team bestående av styrer/daglig leder, pedagogisk leder, spesialpedagog og PP-tjenesten.

Ressursteam gjennomfører møter en gang per måned i de ulike barnehageområdene.

Skole

Skolen skal i samarbeid med, og med samtykke fra foresatte, melde sak til sitt ressursteam ved behov for drøfting.

Sikre at elever i grunnskolen får best mulig tilpasset opplæring med rettigheter etter opplæringslovens § 1-3 og 5-1.

Ansatte i skole

I ressursteam med PPT avklares:

a) Tiltak innenfor ordinær opplæring med tydelig frist for vurdering av effekt.

b) Eventuell avklaring om henvisning til PP-tjenesten.

En gang per mnd

Stafettholder/IP-koordinator fyller ut kontaktskjema for BTI team sammen med familien.

Familien kan også selv ta kontakt ved behov for BTI møte.

Sikre helhetlig og tverrfaglig oppfølging av utsatte barn/unge

BTI-møte er et tilbud til gravide, barn, unge og foresatte som opplever at utfordringer hoper seg opp og som trenger hjelp på flere områder for å få en stabil og god livssituasjon

BTI-møtet prøver sammen å forstå hva utfordringene består i og blir enige om hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres det og hvem som skal gjøre det. BTI møtet skal alltid ta hensyn til hva som er barnets beste

Når BTI-møtet er ferdig, har det laget en felles plan. De som har fått oppgaver utgjør et stafettlag som jobber sammen med familien. Det pekes ut en stafettholder som både familien og de andre tjenestene har dialog med underveis.

Familien, BTI-møteleder og stafettholder (ev. koordinator IP) setter sammen familiens BTI-møte ut fra hvilke utfordringer som barnet/ungdommen / de voksne har - og hvem som kan hjelpe. Her er noen forslag:
•Fagfolk fra tjenester som allerede er involvert, og fra tjenester som kan ha en rolle framover
•Mennesker i nettverket rundt barnet /ungdommen/ de voksne inviteres inn i møtet etter familiens ønske.
•Barn og ungdom bestemmer selv om de vil delta i møtet. Det er lurt at en voksen i møtet har ansvar for at barnets /ungdommens mening løftes fram og blir lyttet til.

Alle instanser, skoler og barnehager kan melde individsaker til BRUS, etter at problemstillingen er drøftet i ett eller flere av disse teamene/instansene:

-Fastlege
-BTI møte
-Ansvarsgruppemøte / Samarbeidsmøte
-Instansmøter med BUP
-Andre tverrfaglige møter

Gi råd og veiledning til stafettholdere eller IP-koordinatorer som jobber med barn og ungdom i BTI nivå 3.

Stafettholder /

IP-koordinator

Drøfte, finne fram til og beslutte tiltak i konkrete kompliserte saker hvor det ikke er funnet forsvarlige løsninger i BTI samarbeidet.
Barn/ungdom som drøftes i disse møtene trenger ikke være innskrevet i BUP.
De ansvarlige for sakene i de respektive tjenestene dokumenterer i egne journalsystem, og gir tilbakemelding til barn/ungdom og eventuelt foresatte.
I alle saker skal det være innhentet samtykke fra foresatte, eventuelt ungdommen selv.

Det er møter ca hver 6. uke

Kommunens BUP-kontakt (koordinerer møtene)
Teamleder ved BUP
Enhetsleder for Barneverntjenesten
Avdelingsleder FABU
Avdelingsleder for Ullensaker helsestasjon
Enhetsleder for Pedagogisk senter
Enhetsleder for Tildelingsenheten
I tillegg innkalles aktuelle:
Barnets fastlege, eventuelt kommuneoverlegen
Barnehagestyrer/ Rektor, og den ansatte ved barnehagen/skolen som har best kjennskap til barnet og familien.
Andre aktuelle


Tilbud og tiltak på ulike arenaer

Her finner du informasjon om tilbud og tjenester for barn, unge og familier i Ullensaker kommune.

Evaluering

Evaluering er systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet. Evalueringer kan gjennomføres før et tiltak iverksettes, underveis i gjennomføringen eller etter at tiltaket er avsluttet. Evaluering er viktig for læring, utvikling og forbedring.

I Ullensaker kommune vil det gjennomføres evalueringsworkshops halvårlig i hele implementeringsperioden for BTI (2021-2024), deretter vil disse gjennomføres årlig.  Evalueringene vil foregå i kommunens innovasjonssenter, InnoLab, som bidrar til tverrsektoriell samhandling og etablering av en innovasjon og digitaliseringskultur i hele kommunens organisasjon. Gjennom søkelys på erfaringsoverføring og læring vil innovasjonssenteret bidra til økt intern effektivitet og behovstilpassede arbeidsprosesser gjennom mer innovative prosjekter, anskaffelser og løsninger.  Deltakere i evalueringsworkshopene vil være: ansatte i alle involverte tjenester, ansatte i samarbeidsinstanser, representanter fra elevråd, ungdomsråd og FAU samt en åpen invitasjon til medborgere som ønsker å dele sine erfaringer med BTI gjennom brukermedvirkning og evaluering av modellen. 

Evaluering og revidering av samhandlingsmodellen Sammen om barn i Ullensaker - BTI i tre nivåer skjer gjennom årlig revidering av de ulike prosedyrene i kvalitetssystemet knyttet til samhandling rundt barn og unge.  Alle prosedyrer gjennomgåes og evalueres årlig, dersom det er behov for endringer, blir disse sendt ut på en høringsrunde til alle aktuelle interessenter.

Ullensaker kommune gjennomførte en BTI undersøkelse blant ansatte, i samarbeid med KoRus, i 2018 for å kartlegge ansattes opplevelse av kunnskap og kompetanse knyttet til oppdagelse og oppfølging av utsatte barn og unge før implementering av BTI.  Det vil også gjennomføres en tilsvarende undersøkelse, sammen med KoRus, når implementeringsfasen av BTI er over og modellen innlemmes i ordinær drift.  Vi håper og tror at denne undersøkelsen vil vise at ansatte opplever økt kunnskap og kompetanse som følge av handlingsveilederen med verktøy og systematiseringen av hvordan kommunen samhandler om oppfølgingen av utsatt barn, unge og familier.

Kommunenivå     Lilla bakgrunn med tekst kommunenivå

- øverste politiske og administrative ledelse

I Ullensaker satser vi på barn og familien. Det gjenspeiles i våre overordnede strategier, planer og prosedyrer som støtter opp under tverrfaglig samarbeid og viser hvordan arbeidet skal prioriteres over tid.

Lover, nasjonale faglige retningslinjer og veiledere

Statlige føringer er overordnede styringsdokument fra staten som legger føringer for tjenester og det forebyggende arbeidet med barn, unge og familier i Ullensaker kommune. Disse styringsdokumentene er lover, forskrifter, rundskriv og retningslinjer som tydeliggjør kommunens ansvar for arbeidet. Staten peker også på områder det blir satset på og kommer med råd og veiledning til hvordan kommunen kan løse utfordringer som vi står ovenfor.

Lover 

Barneombudet.no - barnekonvensjonen

FN.no - Menneskerettigheter

Nasjonale faglige retningslinjer og veiledere

Fra regjeringen:

Fra helsedirektoratet:

Fra Barneombudet:

Fra Bufdir:

Fra Udir:

Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:

Fra NAV:

Kommunale og regionale planer

Samfunnsdelen i kommuneplanen er forankret i FNs bærekraftsmål der fokuset ligger på de tre bærekraftselementene: miljø – økonomi – folkehelse (sosiale forhold), og tre satsningsområder: tjenesteinnovasjon, by- og tettstedsutvikling og næringsutvikling. Det er knyttet ett mål og tre understøttende strategier til hvert satsingsområde. I tillegg er det utarbeidet mål og strategier for samfunnssikkerhet og beredskap. Med samfunnsdelen til kommuneplanen er det også utarbeidet en ny visjon:

Ullensaker – mulighetslandet

Mulighetslandet som visjon peker på muligheter og omtanke for alle; både dagens innbyggere og framtidige generasjoner. 

Handlingsdelen til kommuneplanen består av kommunens handlingsregler (økonomisk), strategiske satsinger og budsjettet med økonomiplan. I forbindelse med den årlige budsjettprosessen skal det prioriteres i forhold til vedtatte satsingsområder og målsettinger i kommuneplanen.

Tidlig identifisering og tidlig innsats for utsatte barn og unge er en prioritet i Ullensaker kommune.  Implementering av samhandlingsmodellen BTI er en prioritert oppgave i økonomiplanperioden 2020-2024

Modellen for hvordan vi i Ullensaker jobber sammen om barn utvikles i henhold til kommunens Strategi for tjenesteinnovasjon.  Strategien bygger på fem sentrale prinsipper for utvikling av tidsriktige tjenester som fungerer som "bærebjelker" i vår tjenesteinnovasjon: #Helhetlig, #Samskaping, #Mennesket-i-sentrum, #Kompetanse og #Teknologi.

Ullensaker kommune utarbeider i disse dager en oppvekststrategi som vil være førende for veivalg og satsninger i alt vi gjør med og for gravide, barn, unge og familier i kommunen.

Ullensaker kommune har en handlingsveileder ved Vold i nære relasjoner

Kompetanseplaner

Alle virksomheter i kommunen har kompetanseplaner for sine ansatte.  Disse skal være utarbeidet med tanke på hvordan den enkelte tjenesten vil opprettholde og heve sin kompetanse for å nå de overordnede målene og strategiene i kommuneplanens samfunnsdel.  

På bakgrunn av BTI undersøkelsen i 2018 og arbeidet med utvikling av BTI modellen vil alle ansatte som jobber med gravide, barn, unge og foresatte få månedlig opplæring/fokus på temaer knyttet til tidlig identifisering og oppfølging av utsatte barn i henhold til et årshjul. 

 

Kommunen vil også tilby kompetansehevingsmoduler for ekstra støtte i bruk av BTI verktøyene knyttet til:

 • Kartlegging av undring/uro for barn og unge
 • Undringssamtaler med barn/ungdom
 • Undringssamtale og samarbeid med foresatte
 • Stafettholderrollen og bruk av stafettlogg
Tverrfaglig samarbeid på systemnivå

BTI forum

BTI forum er en arena for trening/opplæring, tverrfaglig samhandling og erfaringsutveksling for BTI ressurspersoner.  Tema i BTI forum følger et årshjul.
Alle virksomheter/tjenester har 2-4 BTI ressurspersoner som:
•har en indre motivasjon og ønske om å bringe BTI inn i sine tjenester
•leder BTI-opplæring og øvinger for alle kollegaer i tjenesten/avdelingen
•sørger for å opprettholde fokus på tidlig identifisering og innsats for utsatte barn og unge
•veileder kollegaer når de har behov for hjelp og støtte i BTI arbeidet
•er superbrukere for Stafettloggen

Årshjul BTI forum.pdf

Folkehelseforum

Folkehelseforum er tverrsektorielt og det skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor og andre aktører. Folkehelseforum sikrer at kommunen har oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, fastsetter overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet i kommuneplaner, samt iverksetter tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer og evaluerer tiltakene.

Ressursforum for barn og unges psykiske helse

Erfaringsutveksling og kompetanseheving for kommunens ansatte som følger opp barn og unge med milde til moderate symptomer på psykisk uhelse gjennom veiledning med spesialisthelsetjenesten.
Målsetning:
-Sikre god kvalitet på kommunens oppfølging av barn og unges psykiske helse gjennom tilrettelagt kompetanseheving
-Sikre gode overganger mellom kommunale tjenester (primærhelsetjenesten) og BUP (spesialisthelsetjenesten)

Ressursforumet samles en halv dag i måneden, i henhold til tilgjengelig veiledning fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten i Retningslinjen for samarbeidet mellom kommunene på Øvre Romerike og BUP Øvre Romerike.

SLT - samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge

SLT er en samarbeidsmodell mellom kommune og politi for å ivareta kriminalitetsforebyggende arbeid for barn, unge og familier.

SLT modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante aktører i kommunen. Næringsliv og frivillige organisasjoner hører også med til dette arbeidet. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av virksomheter og faggrupper.

SLT-modellen organiseres gjennom tre nivåer: styringsnivå, koordinerende nivå og utførende nivå.

Ullensaker Kommune valgte å etablere styringsgruppe SLT utenfor politiråd. Politirådet drøfter overordnede prioriteringer og strategiske beslutninger. Styringsgruppen skal angi klare mål og prioriteringer for rus- og kriminalitetsforebygging og sørge for å innarbeide disse i det kommunale planverket. Styringsgruppen skal drøfte analysen, sammenheng og trender, bestemme prioriteringer og i spesielle saker, ta beslutninger på et strategisk kommunalt nivå.

Virksomheter og faggrupper møtes regelmessig i en SLT-koordineringsgruppe for å utveksle kunnskap og erfaringer, følge med på og justere sitt arbeid for å drive målrettet forebygging. Når signaler fanges opp, kan tiltak settes inn tidligere og mer presist, og faren for dobbeltarbeid reduseres.  Koordineringsgruppen har ansvar for rådgiving til styringsgruppen: ut fra sin kunnskap og erfaring i fellesskap å avdekke problemer og utfordringer i kommunen. Fatte beslutninger og sette inn ressurser, etter rammene som er fastsatt i styringsgruppen.

Utførende nivået; alle som er i direkte kontakt med barn og unge.

Oppvekst og levekår

Folkehelseinstituttet publiserer årlige oppvekstprofiler og folkehelseprofiler for alle kommuner. 

Bufdir har utviklet en monitor for barnefattigdom i landets kommuner og bydeler.  Denne monitoren gir en oversikt over barnefattigdom i Ullensaker slik at vi i større grad kan målrette vår innsats mot barnefattigdom

Ullensaker kommune bruker disse aktivt i arbeidet med å evaluere og forbedre oppvekstvilkårene for våre barn og unge.  

Internkontroll

Internkontroll skal sørge for at prosedyrer som er vedtatt blir fulgt og at pålagte oppgaver blir gjennomført.

I Ullensaker kommune har vi elektronisk internkontroll i TQM kvalitetssystem. Der finner ansatte prosedyrer og skjema som gjelder, de oppdateres jevnlig, og avvik meldes i dette systemet.

Ullensaker kommune bruker det digitale verktøyet Conexus Companion for stafettlogger og DIPS Samspill for Individuelle planer. Dette er elektroniske samhandlingsplattformer, for koordinering av innsats fra flere tjenester, dokumentasjon av tverrfaglig samhandling og tidlig innsats. Hensikten er også å unngå brudd i oppfølging, og stafettlogg/IP sikrer brukermedvirkning. 

Samhandlingsplattformene kan fungere som internkontroll i den enkelte sak. 

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker at dine tilbakemeldinger og erfaringer kan bidra til inspirasjon, forbedringer og utvikling i den viktige innsatsen som gjøres for barn, unge og familier i Ullensaker kommune. 

Tilbakemelding om innhold på nettsiden

Tilbakemelding, forbedringsforslag eller erfaringshistorie om BTI i Ullensaker


Publisert: 30.10.2020 10:51:00
Sist endret: 05.06.2023 13:01