Innhold

oppvekstmiljøer

For familien

Veiledning

Familieteamet

Familieteamet tilbyr samtaler, og arbeider med barn, unge og familier som har utfordringer med kommunikasjon, samspill, relasjoner og psykisk helse.

Familieveiledning

Familieveiledning er et tilpasset lavterskeltilbud til familier som har behov for å forebygge utfordringer i hverdagen. Tilbudet gjelder for familier med barn og ungdom med ulik grad av funksjonsnedsettelser.

Familievernkontoret Øvre Romerike

Familievernkontoret er åpent og tilgjengelig for alle. Her kan enkeltpersoner, par og familier få bistand til parforholdet, foreldresamarbeid, ulike utfordringer i familien eller mekling. Familievernet tilbyr også mange ulike typer kurs. 

Helsestasjonstjenester

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen er en kommunal helsetjeneste for alle barn i aldersgruppen 0 – 5 år. Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for Ungdom er et gratis tilbud til ungdom mellom 13 og 25 år. Her treffer man helsesykepleiere, lege og sexologisk rådgiver.

Trygghet  

Utekontakten i Ullensaker

Utekontaktene jobber forebyggende med oppsøkende arbeid blant barn og unge fra 12 til 18 år. De er innom på ungdomsskolene og videregående skole, og er rundt omkring i kommunen der ungdom ferdes på kveldstid og i helger. Utekontaktene har samtaler med ungdom, foreldre og samarbeidspartnere, for å sikre at vi sammen tar vare på ungdommene som bor og ferdes i Ullensaker. 

Barnevernvakten 

Barnevernvakten kan kontaktes dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for vold eller er vitne til vold, seksuelle overgrep, foreldre som ruser seg, omsorgssvikt, kjønnslemlestelse eller tvangs- og barne-ekteskap.

Alarmtelefonen

Alarmtelefonen (116 111) er en gratis telefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen er døgnåpen hele året og besvarer også henvendelser på chat, e-post og sms. Voksne som er bekymret for barn kan også ringe.

Alternativ til Vold

ATV Romerike tilbyr behandling til utøvere av vold i nære relasjoner og deres familier. ATV er et spesialisert lavterskeltilbud og man kan ta direkte kontakt uten henvisning.

Romerike krisesenter

Romerike krisesenter er et ressurssenter for kvinner, menn og deres barn som er eller har vært utsatt for vold, mishandling eller trusler fra en partner, familie eller andre i nær relasjon.

Sosiale relasjoner

Familievenn

Familievenn er en person eller familie som støtter og veileder foreldre i ulike oppgaver.

Fritids- og støttekontakt 

Barn, ungdom og voksne som har behov for støtteperson på grunn av funksjonshemming, alder og/ eller sosiale utfordringer kan få en fritids-/støttekontakt. Dette er en person som kan besøke deg hjemme, gå tur, bli med deg på biblioteket, kafébesøk, kino eller lignende. 

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen skal først og fremst være med og skape gode møteplasser i nærmiljøet. I tillegg bidrar Frivilligsentralen med hjelp til de som trenger det, med blant annet matutdeling og julefeiring. 

Støtte og hjelp

Avlastning

Personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver kan få avlastning. Avlastning kan gis noen timer, enkelte dager eller som en lengre døgnbasert tjeneste.  

Omsorgsstønad 

Dersom du har omsorg for et familiemedlem eller annen nærstående person og utfører spesielt tyngende omsorgsarbeid i hjemmet, som ellers ville ha vært utført av kommunen, kan du søke om omsorgslønn. 

Brukerstyrt personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et tilbud til personer som har et omfattende hjelpebehov på grunn av sterkt nedsatt funksjonsevne, og som er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Hjemmesykepleie 

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem, slik at du får mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem.

Individuell plan

Individuell plan skal sikre at personer som har langvarige og sammensatte behov for tjenester, skal få et koordinert, helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Planen skal sørge for aktiv brukermedvirkning og forutsigbarhet for brukeren.

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår, og sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid.

Tolketjenesten

Tolketjenesten bidrar i saker hvor det er en språkbarriere. Tolking et nødvendig virkemiddel for at offentlige tjenestemenn og fagpersoner skal kunne informere, veilede og høre partene i saken.

Økonomi

Økonomisk sosialhjelp

Dersom du ikke kan forsørge deg selv kan du ha krav på økonomisk stønad til livsopphold. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, praktisk bistand, og økonomisk sosialhjelp. 

Økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning skal hjelpe personer/familier slik at de blir i stand til å styre økonomien sin selv.

NAV Ullensaker

NAV Ullensaker kan hjelpe deg med veiviser til NAV sine tjenester, se muligheter i dagens arbeidsmarked, jobbsøking, tips til å skrive søknad og CV, forberedelse til intervju, samt tips og råd til veien videre.

Byttesentralen på Kløfta

Bruktmarked for klær, leker og utstyr som arrangeres to ganger i året

Barnehage og skole

Barnehagene i Ullensaker

Kommunale barnehager 

Ullensaker har sju kommunale avdelingsbarnehager fordelt på Jessheim- og Kløftaområdet.

Oversikt over alle barnehager

Ullensaker kommune har 45 barnehager med plass til ca. 2500 barn. Av disse er 7 kommunale barnehager, 26 er ordinære private barnehager og 12 er private familiebarnehager. 

Søknad og opptak

Kommunen har ansvar for samordning av opptaket i kommunale og private barnehager. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år. 

Skolene og SFO 

Ullensakerskolene 

De kommunale skolene i Ullensaker kommune kalles for Ullensakerskolen og består av 11 barneskoler og 4 ungdomsskoler.

Skolefritidsordningen (SFO)

Alle barneskolene i Ullensaker tilbyr skolefritidstilbud til elever på 1. - 4. trinn, samt barn på 5.-7. trinn med spesielle behov. Det er åpent inntak, slik at alle som ønsker får plass. Tjenesten ivaretas av den enkelte barneskole.

Skoleskyss

Elever i grunnskolen har rett til gratis transport mellom skole og hjem dersom avstanden mellom skole og hjem overstiger en bestemt lengde, skoleveien er særlig trafikkfarlig, eleven har nedsatt funksjonsevne eller eleven har midlertidig skade eller sykdom.

Hoppensprett skoler Jessheim

Hoppensprett Ungdomsskole og Hoppensprett Videregående holder til i Hoppenspretthallen i Jessheim sentrum. 

Jessheim videregående skole

Jessheim videregående skole ligger i Jessheim sentrum og er den største videregående skolen i Viken fylke. Skolen har seks utdanningsprogram, i tillegg til en stor avdeling for tilpasset opplæring.

Språk- og spesialpedagogikk

Pedagogisk senter

Pedagogisk senter samler støtte og veiledningstjenester for barn og unge innen skole og barnehage. Senteret består av to avdelinger, PP-tjenesten og Kompetanse – og veiledningstjenesten.

Tospråklig senter og innføringsklasser 

Ullensaker kommune har innføringsklasser for barnetrinnet på Algarheim skole. Innføringsklassene for elever på ungdomstrinnet er lokalisert på Gystadmarka ungdomsskole. Det tilbys tospråklig fagopplæring på hjemskolene for elever som har mangelfulle ferdigheter i norsk språk.

Voksenopplæringen for Øvre Romerike

Voksenopplæringen for Øvre Romerike er en interkommunal skole lokalisert i samme bygg som Helsetunet, sentralt på Jessheim. Voksenopplæringen tilbyr grunnopplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.

Tolketjenesten 

Tolketjenesten bidrar i saker hvor det er en språkbarriere. Tolking et nødvendig virkemiddel for at offentlige tjenestemenn og fagpersoner skal kunne informere, veilede og høre partene i saken.

Venner og fritid

Fritidsaktiviteter

Aktivitetstilbudene i Ullensaker

Oversikt over noen av aktivitetstilbudene innen idrett, friluftsliv, kultur og annet i Ullensaker.

Ullensaker kulturskole

Ullensaker Kulturskole har tilbud innen musikk, sang, dans, teater, visuell kunst og sirkus.

BUA Ullensaker

I BUA Ullensaker er det mulig å låne sport- og fritidsutstyr helt gratis for kommunens innbyggere.

Lag og foreninger

Lag og foreningsregister

Oversikt over lag og foreninger i Ullensaker. 

Ullensaker idrettsråd 

Ullensaker Idrettsråd (UIR) er bindeledd mellom alle idrettslagene i kommunen og Ullensaker kommune. UIR jobber etter en samarbeidsavtale med kommunen.

Støtteordninger

Faddertiltaket

Faddertiltaket er organisert gjennom Ullensaker idrettsråd (UIR) og bistår barn og familier som av ulike årsaker ikke kan delta i idrettslig aktivitet. Målet for tiltaket er å rekruttere barn og ungdom til idrettslig aktivitet gjennom å tilrettelegge og åpne for nye aktiviteter, og beholde de aktive i idrettslagene.

Aktivitetsstipend for funksjonshemmede  

Aktivitetsstipendets skal hjelpe funksjonshemmede til aktivitet innenfor idrett og friluftsliv. Stipendet deles ut til den enkelte utøver etter en individuell vurdering.  

Tilskudd og støtteordninger

Her finner du alle tilskudd og støtteordninger i Ullensaker

Ferietilbud 

Ferietilbud for barn og unge

Det arrangeres mange spennende høst- og vinterferieaktiviteter i Ullensaker for barn og ungdom. Ferietilbudene er utarbeidet av Ullensaker kommune, Ullensaker Idrettsråd og frivillige lag/foreninger. 

Fritidsklubber

Calypso ungdomshus

Ungdomshuset Calypso er et ungdomshus for ungdom i alderen 13-17 år. Dette er et spennende, trygt og rusfritt fritidstilbud med forskjellige aktiviteter og kafé. Det arrangeres også fester, konserter og turer.

Huset ungdomshus

Huset på Kløfta er et ungdomshus for ungdom i alderen 13-17 år. Dette er et spennende, trygt og rusfritt fritidstilbud med forskjellige aktiviteter og kafé. Det arrangeres også fester, konserter og turer. 

Atlas - Kulturarena for ungdom

Atlas er et sted for ungdom mellom 15-20 år (fra 10. klasse) i Jessheim sentrum. Her kan ungdom være med på ulike aktiviteter, gjøre lekser eller kose seg i caféen.

Fritidsklubber

I tillegg til de kommunale fritidsklubbene, er det flere andre fritidsklubber i kommunen. Dette er i privat regi eller i regi av menighetene. Det er også fritidsklubber for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.  

Trygghet

Utekontakten i Ullensaker

Utekontaktene jobber forebyggende med oppsøkende arbeid blant barn og unge fra 12 til 18 år. De er innom på ungdomsskolene og videregående skole, og er rundt omkring i kommunen der ungdom ferdes på kveldstid og i helger. Utekontaktene har samtaler med ungdom, foreldre og samarbeidspartnere, for å sikre at vi sammen tar vare på ungdommene som bor og ferdes i Ullensaker. 

Fysisk og psykisk helse 

Helsetjenester

Fastlege

Alle har rett til en fast allmennlege. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter, og prioritere dem framfor pasienter som ikke står på legens liste. Fastlegens listeansvar dekker alle allmennlegeoppgaver innen somatikk, psykisk helse og rus for innbyggerne på listen. 

Legevakt

Legevakten skal etter lovverket gi nødvendig helsehjelp, råd og veiledning ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp. Dette vil i praksis omfatte akutt sykdom og skade som ikke kan vente til fastlegens åpningstid. 

Helsehuset

Helsehuset rommer forebyggende tjenester, akuttbehandling og korttidsplasser.

Ressurssenter for migrasjonshelse 

Ressurssenter for migrasjonshelse er en tjeneste for flyktninger og deres familiegjenforente. Tjenesten ligger under Ullensaker helsestasjon og holder til på Gjestad. De samarbeider tett med andre tjenester som helsestasjon- og skolehelsetjenesten, jordmortjenesten og NAV.

Tannhelse

Tannhelsetjenesten skal sørge for nødvendig forebygging og behandling. Det er fylkeskommunen som har ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. 

Barn og unge

Familieteamet

Familieteamet har et lavterskeltilbud for oppfølging av barn og unge som har utfordringer knyttet til psykisk helse.

Helsestasjonstjenester

Helsestasjonstjenestene er fordelt på tre helsestasjoner: Gjestad, Jessheim og Kløfta 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste til alle elever i grunnskole og videregående skole. Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt.

Sammen om Mestring

Alle fra 16 år og oppover som opplever begynnende og/eller lette utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller avhengighet kan få veiledning til å ta tak i utfordringene selv eller i fellesskap med andre.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for Ungdom er et gratis tilbud til ungdom mellom 13 og 25 år. Her treffer man helsesykepleiere, lege og sexologisk rådgiver.

Sexologisk rådgivning

Sexologisk rådgivning tilbys til barn og unge og deres foreldre fra 0 til 25 år.

Barne- og ungdomspsykiatrien

BUP Øvre Romerike tilbyr utredning og behandling til barn og unge under 18 år med psykiske lidelser eller problemer og deres familier, der det foreligger psykisk lidelse og hvor det er nødvendig med tilbud i spesialisthelsetjenesten.

Voksne

Sammen om Mestring

Alle fra 16 år og oppover som opplever begynnende og/eller lette utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller avhengighet kan få veiledning til å ta tak i utfordringene selv eller i fellesskap med andre.

Psykisk helsevern

Tjenesten er for innbyggere over 18 år som har opplevd psykiske plager over tid, eller har psykisk lidelser. Tjenesten er behovsprøv​.

Fontenehuset

Fontenehuset i Ullensaker er et arbeidsrettet fellesskap for mennesker med psykiske helseutfordringer. Her får medlemmer støtte i jobb og studier om de ønsker det. Medlemskap er gratis og man kan være medlem så lenge man vil.

DPS Øvre Romerike

DPS Øvre Romerike tilbyr utredning og behandling av psykiske problemer og lidelser som angst, depresjon, spiseforstyrrelser, personlighets- og atferdsproblemer og psykoser hos voksne over 18 år. Tilbudet består av akutt- og krisetjenester, samtalebehandling, oppsøkende/utadrettet virksomhet og døgnopphold. 

Rus og avhengighet

Jobber med å hjelpe mennesker ut av rus og avhengighetsproblemer. Du kan ta kontakt selv eller på vegne av noen du er glad i. 

Spillavhengighet, ARA Øvre Romerike

En definisjon på spillavhengighet er at du har mistet kontrollen på spillingen og at denne atferden dominerer livet både i forhold til tanker, følelser og atferd. Behandlingen kan hjelpe deg til å akseptere problemet, ta kontroll over spillingen og lære deg å håndtere risikosituasjoner.

Alkoholproblemer, ARA Øvre Romerike

Når alkoholbruken har kommet ut av kontroll og du har utviklet en avhengighet, vil det være et viktig mål for behandlingen at du får kontroll over impulsene for å bruke alkohol - uansett årsak. Mange vil ha nytte av poliklinisk behandling, mens andre trenger døgninnleggelse.

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) - pakkeforløp, ARA Øvre Romerike

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) er betegnelsen på behandling av rus- og avhengighetsbehandling på spesialistnivå. Behandlingen er et samarbeid mellom deg og personer med medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kompetanse. Poliklinikkens primæroppgave er utredning/diagnostisering og behandling av alvorlige avhengighetslidelser (inkludert patologisk spilleavhengighet) i kombinasjon med psykisk lidelse som krever håndtering i spesialisthelsetjenesten. Poliklinikkens målgruppe er fra 15 år og oppover.


Publisert: 20.10.2020 14:56:09
Sist endret: 12.01.2024 09:47