Innhold

Skolefritidsordningen (SFO)

Trenger barnet ditt et sted å være før/etter skoletid, kan du melde det på skolefritidsordningen (SFO). SFO er et frivillig tilbud for barn fra 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov fra 1. til 7. trinn.

Kommunen plikter å tilby skolefritidsordning men for å få plass må barnet være elev ved skolen. Du må betale en egenandel for SFO-plassen hver måned.

Noen skoler tilbyr både heltids- og deltidsplass.Mange skoler tilbyr også SFO i skolens ferier og ved planleggingsdager. Åpningstiden varierer fra skole til skole dette kan du sjekke ved den enkelte skole. 

SFO i Ullensaker

Alle barneskolene i Ullensaker tilbyr skolefritidstilbud til elever på 1. - 4. trinn, samt barn på 1.-7. trinn med spesielle behov. Det er åpent inntak, slik at alle som ønsker får plass. Tjenesten ivaretas av den enkelte barneskole.

Handlingsplanen for kvalitet i skolefritidsordningen i Ullensaker er utarbeidet i samarbeid med representanter fra foresatte, baselederne og avdelingslederne på SFO. Resultatene fra den årlige brukerundersøkelsen for SFO danner grunnlaget for Handlingsplanen, sammen med daglige tilbakemeldinger som personalet ved Ullensaker kommunes 11 skolefritidsordninger får. Planen "Kvalitet i SFO" skal revideres jevnlig og over tid bidra til å bedre resultatene for hvert fokusområde i brukerundersøkelsen. Handlingsplanen gjaldt fra 2013-2020.

Rammeplan for SFO ble vedtatt 01.08.2021 og gjelder som forskrift. Rammeplanen er forpliktende, og skal sørge for at alle barn får et godt SFO-tilbud, uansett hvor de bor.

Priser

Priser SFO - gjeldene 01.01.2022 

 Det gis tilbud om heltidsplass og deltidsplass:  
 Heltidsplass  kr 3 496
 Deltidsplass  kr 2 274
 Kostpenger hel plass kr    248 (pr.mnd)
 Ekstradag ifb. Skolens ferier kr    187
 For sen henting (pr time) kr    217

Betaling skjer den 20. hver måned. Det betales for 11 mnd. pr. år. Betalingsfri måned er juli. Første måned det betales for er august med betalingsfrist 20. august. Betaling for SFO-plassen gjelder fra 1. august selv om barnet starter 15. august.

Det er 25 % søskenmoderasjon.

Ullensaker forliksråd er verneting for tvister om oppholdsbetaling og kostpenger mellom bruker og kommune.

 

Man kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO. Foreldrebetalingen for et tilbud på 1.–4. trinn skal utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt. Inntektsgrensen for å få redusert foreldrebetaling på SFO er kr 640 933,-.

Dersom husholdningens samlede inntekt er under kr 350 000,- kan man få et gratis tilbud på SFO. Dette gjelder kun for elever på 1. trinn.

Beregningsgrunnlag

Beregningsgrunnlaget er husstandens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt. Når foreldre ikke bor sammen, er beregningsgrunnlaget inntekten i husstanden til forelderen med samme folkeregistrerte adresse som barnet. Dvs. inntekten til ektefelle/ samboer/ registrert partner skal også regnes med, selv om denne ikke er forelder til barnet.

Dokumentasjon

Det må sendes med gyldig dokumentasjon for inntekten. Gyldig dokumentasjon er skattemelding. Hvis du har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står i skattemeldingen, skal disse dokumenteres. Dette er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte og leieinntekter. For mer informasjon se skatteetatens hjemmesider.

Søknadsfrist

For å være sikker på at reduksjonen kommer med på august-fakturaen er fristen for å søke 24. juni.

Dersom dere søker etter 24. juni og frem til 1. august vil fakturaen for september korrigeres i henhold til vedtaket.

Dersom dere søker etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet.  

Søknadsskjema

Ønsker du å søke om redusert foreldrebetaling eller gratis heltidstilbud på SFO kan du fylle inn dette skjemaet:

Søknadsskjema   

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. Nye forskrifter i tråd med den nye ordningen har vært på høring med høringsfrist 29. april 2022 og skal etter planen fastsettes til sommeren. Ordningen skal gjelde fra skoleåret 2022/2023. Mer informasjon kommer så fort vi vet mer. 

Prisen for en heltidsplass på SFO for elever på 1. trinn vil bli kr 1222,-. Kostpenger på kr 248,- kommer i tillegg.

Innmelding, endring eller oppsigelse av SFO plass

Ønsker du å melde ditt barn på SFO, endre mellom heltids- og deltidsplass eller si opp plassen kan du fylle inn dette skjemaet:

Plassen sies opp eller endres med 2 måneders skriftlig varsel, regnet fra den 1. i hver måned. Se detaljer om innmelding, endring av plass og oppsigelse av plass i vedtektene for skolefritidsordningen (SFO) i Ullensaker kommune før du benytter skjemaet under. Fra 1. august 2022 gjelder nye vedtekter. 

SFO - innmelding, endring, oppsigelse

Påmelding ved ferie og fridager skjer direkte til SFO ved den enkelte skole.

Vedtekter

Vedtektene for skolefritidsordningen i Ullensaker  gjelder frem til 1. august 2022. Vedtektene ble sist revidert og vedtatt av hovedutvalg for skole og barnehage 1. juni 2022. De reviderte vedtektene gjelder fra 1. august 2022. Vedtekter gjeldende fra 1. august 2022. 

 

Algarheim SFO

Bakke SFO

Borgen SFO

Døli SFO

Gystadmarka SFO

Hovin SFO

Jessheim SFO

Mogreina SFO

Nordkisa SFO

Skogmo SFO

Åreppen SFO

 

Klage

 

Er du uenig i avgjørelsen, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sendes til den avdelingen som gjorde vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Lover

Rammeplan for SFO 


Publisert: 10.10.2016 09:17:45
Sist endret: 24.06.2022 10:54