Innhold

Skolefritidsordningen i Ullensaker kommune

For elever på 1. - 4. trinn:

SFO har i prinsippet åpent inntak slik at alle som ønsker det får plass. Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema som sendes skolen elektronisk gjennom foreldreportalen i Visma flyt. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. april hvert år. Barn kan også meldes på ellers i skoleåret. Påmelding i løpet av skoleåret gir betalingsstart 1. i hver måned.

Ved flytting innad i kommunen som medfører skolebytte, må barnet meldes inn på nytt ved den nye skolen. Det er ikke oppsigelstid ved flytting mellom kommunale skoler innad i kommunen.

Elever som er tatt opp på SFO beholder plassen til utgangen av 4. årstrinn eller til den sies opp.  Plassen sies opp eller endres på fastsatt elektronisk skjema med 2 måneders skriftlig varsel - regnet fra den 1. i hver måned. Økning av oppholdstid kan skje fra den 1. i neste måned.

For elever med særskilte behov på 5.-7. trinn:

Elever med særskilte behov på 5.-7. årstrinn kan søke skolen om å fortsette det ordinære SFO-tilbudet ved skolen. Med særskilte behov menes for eksempel nedsatt funksjonsevne, behov for tilsyn med bakgrunn i sykdomsbilde, omfattende sosial-emosjonelle vansker eller lignende. SFO for elever med særskilte behov på 5.-7. årstrinn skal være gratis, med unntak av betaling for kost.

Innmelding, endring eller oppsigelse av SFO plass

Ønsker du å melde ditt barn på SFO, endre mellom heltids- og deltidsplass eller si opp plassen kan du fylle inn det elektroniske skjemaet i foresattportalen til Visma Flyt Skole.

Innlogging for Ullensaker: Foresattportal (visma.no)

Ta kontakt med skolen dersom du ikke har BankID.

Plassen sies opp eller endres med 2 måneders skriftlig varsel, regnet fra den 1. i hver måned. Se detaljer om innmelding, endring av plass og oppsigelse av plass i vedtektene for skolefritidsordningen (SFO) i Ullensaker kommune.

 

Påmelding SFO - ferier og fridager

Påmelding ved ferie og fridager skjer direkte til SFO ved den enkelte skole.

Liste over SFO ved den enkelte skole

Moderasjonsordninger

12 timer gratis SFO for elever på 1. og 2. trinn. Fra 1. august 2024 gjelder dette også elever på 3. trinn.

Alle elever på 1. til 3. trinn med SFO-plass, skal få 12 timer gratis SFO pr uke. 12 timer i uken tilsvarer en deltidsplass.

Timene skal så langt det er mulig fordeles på alle dager SFO til vanlig er åpent, med unntak av i ferier. Faste turnusordninger godtas. Fordelingen av timene og eventuelle endringer i turnus avtales med skolefritidsordningen ved den enkelte skole.

For å få 12 timer gratis plass må du ha eller søke om plass på SFO.

Det er ikke nødvendig å søke om 12 timer gratis, beløpet trekkes automatisk fra på faktura. Betaling for kost kommer i tillegg.

Redusert foreldrebetaling grunnet lav inntekt

OBS! søknadsskjema åpnes 01.06.24.

Foreldrebetalingen per barn for et SFO-tilbud på 1.–4. trinn skal utgjøre maksimalt seks prosent av den samlede bruttoinntektene til husholdningen. Hvis prisen for SFO-plass overstiger dette kan du søke kommunen om redusert foreldrebetaling. Inntektsgrensene for 2024 er kr. 695.750,- for en heltidsplass og kr. 452.833,- for en deltidsplass.

For å kunne få redusert foreldrebetaling må ett av to vilkår være oppfylt:

  1. Enten må utgiftene til SFO for ett skoleår være høyere enn seks prosent av inntektene til husholdningen i løpet av det siste året, eller
  2. så må det være varig nedgang i inntektene til husholdningen i inneværende år som gjør at utgiftene til SFO for ett skoleår vil overstige seks prosent av inntektene til husholdningen.

Barnet må ha plass på SFO før du kan søke og få vedtak om redusert betaling. Du må dokumentere at SFO-prisen overstiger 6 prosent av husstandens samlede bruttoinntekt, ved å vedlegge siste års skattemelding.

Hvis du ikke har mottatt skattemelding eller har varig nedgang i inntekten din inneværende år, må du sende inn dokumentasjon sammen med søknaden. Eksempler på godkjent dokumentasjon:

  • Lønnslipper/bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds-/årslønn, sluttattest, oppsigelsesbrev eller lignende
  • Vedtak om dagpenger, uføretrygd, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, overgangsstønad, fødselspenger, introduksjonsstønad eller sosialhjelp
  • Dokumentasjon fra Lånekassen
  • Dokumentasjon fra skole/studiested, studentbevis, kopi av betalt semesteravgift
  • A-melding fra skatteetaten med oversikt over inntekt hittil i skatteåret

Det må søkes på nytt for hvert skoleår. Har du flere barn på SFO, må du sende en søknad for hvert barn. For søknader som er sendt før 1. august gjelder vedtaket fra 1. august og ut skoleåret. Dersom det søkes etter 1. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. Det gis ikke tilbakevirkende kraft ved innvilgelse av redusert betaling.

Betaling for kost kommer i tillegg.

Innlogging for Ullensaker: Foresattportal (visma.no)

Søskenmoderasjon

Det er 25 % søskenmoderasjon i Ullensaker kommune. Søskenmoderasjonen regnes av det yngste barnet eller de yngste barna dersom det er flere søsken. 

Reduksjon i foreldrebetalingen grunnet sykdom

Det kan søkes om redusert betaling/kostpenger i tilfeller der barna er syke og dette medfører at en av de foresatte må være hjemme fra arbeid uten lønn eller trygdeytelser. Søknaden sendes skolen med dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste og legeattest. Prisreduksjonen settes til 1/20 for hver dag barnet er borte sammenhengende over 3 dager.

Priser

Opphold

Pris

Heltidsplass 

3.795,00

Deltidsplass 

2.470,00

Matpenger

270,00

Ekstra dag

203,00

For sen henting (pr påbegynte time)

225,00

Elever på 1. – 3. trinn har 12 timer gratis SFO. Kr 2.470,00 trekkes automatisk fra faktura.

Prisene justeres 1. januar hvert år.

SFO betales 11 måneder i året. Juli er betalingsfri måned. Betaling for SFO-plassen gjelder fra 1. august selv om barnet starter 15. august.

Eventuelle søskenmoderasjoner trekkes også automatisk fra faktura.

Vedtekter

 Vedtektene for skolefritidsordningen gjeldende fra 1. august 2022. 

Lover

Rammeplan for SFO 


Publisert: 10.10.2016 09:17:45
Sist endret: 17.06.2024 13:41