Innhold

Hvem skal ha vannmåler?

Eiendommer som skal ha installert vannmåler

Det er et krav om å ha installert vannmåler for:

 • næringseiendommer
 • offentlige virksomheter
 • eiendommer med basseng
 • gårdsbruk

Kombinerte eiendommer (næring/bolig) skal ha installert vannmåler som skiller vannforbruk til næring fra øvrige deler av bygget.

Øvrige eiendommer, inkludert private eiendommer

Øvrige eiendommer kan velge om de vil ha vannmåler.

Er du usikker på om du skal installere vannmåler, kan du lese kommunens veileder Bør jeg installere vannmåler?

Borettslag

Borettslaget regnes som én abonnent. Andelseiere må avtale installasjon av vannmåler med borettslaget, ikke med kommunen.

Sameier

Sameier som ønsker at årsgebyret fastsettes etter målt forbruk har flere alternativer (se under).

Nærings- og industrivirksomheter

Alle nærings- og industrivirksomheter skal ha installert vannmåler.

Dersom konsentrasjon av organisk stoff i avløpsvann overstiger 600 mg/l KOF, skal det også installeres egen vannmåler for å måle dette påslippet til kommunalt nett. Mer om dette kan du lese under avløp fra nærings- og industrivirksomhet

Ved installering av ny vannmåler skal skjema for utlevering/innlevering av vannmåler fylles ut.

Gårdsbruk

Gårdsbruk/landbrukseiendom regnes som næringseiendom og skal ha installert vannmåler.

 • Landbrukseiendom er en eiendom som benyttes eller kan benyttes til jord- og/eller skogbruk. Alt som tilhører samme eier i en kommune, hører til samme landbrukseiendom uten hensyn til om den omfatter flere matrikkelnumre (grunneiendommer).
 • I offisiell statistikk er det vanlig å avgrense landbrukseiendom til eiendom med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal (1 dekar = 1000 m2)

For mer informasjon, se:

Vannmåler i sameier

Alternativ 1: Sameiet kan sende søknad om felles fakturering. Kommunen fakturerer sameiet etter felles kommunal vannmåler. Sameiet må sørge for at gebyrene vil bli viderefakturert til den enkelte seksjonseier i henhold til faktisk målte verdier.
 1. Må være organisert som sameiet etter lov om eierseksjoner.
 2. Felles fakturering må være tillat etter sameiets vedtekter.
 3. Alle leilighetene må ha egne vannmålere for varmt og kaldt vann.
 4. Hvis sameiet er tilknyttet fjernvarme må det avklares om hver seksjon trenger en eller to vannmålere for å måle alt forbruket (både varmt og kaldt vann).
 5. Næringsseksjoner må ha egne kommunale vannmålere.
Alternativ 2: Sameiet kan samarbeide om felles kommunal vannmåler. Kommunen fakturerer seksjonseierne etter eierbrøk.
 1. Må sende søknad om samarbeid om felles kommunal vannmåler.
 2. Målt forbruk fordeles etter eierbrøk som oppgis i søknaden.
 3. Kommunen fakturerer hver seksjonseier.

I et sameie hvor det er inngått et samarbeid om felles vannmåler med fakturering etter eierbrøk, kan ikke den enkelte beboer lenger få sitt gebyr etter stipulert areal på egen leilighet.

Vi har imidlertid kommet til at en abonnent fortsatt må ha rett til å installere egen vannmåler, selv om sameiet har inngått samarbeid om felles vannmåler med fakturering etter eierbrøk. Vannmåler må være kommunal og registrere alt vannforbruket (både varmt og kaldt vann).

Sameiet må da være klar over at en abonnent som velger å installere vannmåler ikke betaler vannforbruk for fellesarealer.

Løsning for å fordele eventuelle utgifter for fellesarealer på en rettferdig måte internt i sameiet - må sameiet finne ut av selv.

En måte å få oversikt over vannforbruk til fellesarealer, er å installere vannmålere som måler forbruk i «felleskraner».

Alternativ 3: Hver seksjonseier kan søke om kommunal vannmåler i egen leilighet. Kommunen fakturerer seksjonseier.

Kommunen kan ikke nekte enkelte abonnenter (seksjonseiere) å installere vannmåler. Vannmåler må være kommunal for å kunne brukes som fakturagrunnlag for målt årsforbruk vann og avløp. Vannmåler skal registrere alt vannforbruket (både varmt og kaldt vann). Kommunen kan reversere årsgebyr fra målt til stipulert forbruk hvis ikke alt vann (både varmt og kaldt vann) registreres på eiendommen.

Bør jeg installere vannmåler?

Hvis du er en vanlig husholdningsabonnent og er usikker på om du skal installere vannmåler, kan du lese kommunens veileder Bør jeg installere vannmåler?

For abonnenter

Alle vannmålere som brukes til å beregne kommunale gebyrer må være utlevert av kommunen og installert etter kommunens forskrift om vann og avløp.

Last ned informasjon til abonnenten i PDF-format.

Bestille vannmåler
 • Bestill oppdrag for installering av vannmåler hos et godkjent rørleggerfirma.
 • Rørlegger fyller ut nødvendige skjemaer for deg, sender dem til godkjenning hos kommunen og henter vannmåler fra kommunens lager.
 • Du dekker alle kostnader knyttet til installasjon og bruk av vannmåler.
Installere vannmåler
 • Vannmåler skal monteres kun av godkjent foretak. Rørlegger dokumenterer installering med bilder.
 • Kommunen kontrollerer innsendt dokumentasjon.
 • Mer informasjon om utlevering, plombering og kontroll av vannmåler blir sendt sammen med godkjent bestilling av vannmåler.
Feilaktig installert vannmåler
 • Kommunen kontrollerer installasjon av vannmåler.
 • Dersom vannmåler er installert feilaktig, må det rettes opp. Kontakt rørleggerfirma. Utbedring skal dokumenteres med bilder.
 • Ved uenighet kan kommunen komme på befaring og du blir pålagt å betale kontrollgebyr (se prisliste nedenfor). Kommunen fakturerer abonnenten. Oppgjør av faktura med kontrollgebyr er et forhold mellom huseier og rørlegger.
Lese av vannmåler
 • Vannmåleren skal leses av en gang i året, i desember. Dette får du varsel om.
 • Første gang får du tilsendt avlesningsskjema på papir. Videre kan du velge selv om du ønsker det på papir eller digitalt.
 • Meld inn avlesning til kommunen innen oppgitt frist, men gjerne så tidlig som mulig. Registrer din målerstand digitalt her.
 • Dersom du ikke rapporterer innen fristen, kan kommunen bruke stipulert (beregnet etter areal) vannforbruk eller sende ut personell for kontrollmåling. Da vil du måtte betale kontrollgebyr.
 • Sjekk vannmåleren jevnlig gjennom året for å avdekke mulig vannlekkasje. Ta straks kontakt med kommunen dersom måleravlesningen din er unormal. Les mer om vannlekkasje lengre ned på denne siden.
 • Det finnes hovedsakelig to typer vannmålere, og her kan du se hvilke tall du må lese av (ikke ta med røde tall):

Vannmåler type enVannmåler type to

Skifte ut vannmåler
 • Du vil få beskjed fra kommunen når det er tid for å skifte måleren. Du vil også få en beskrivelse av hvordan dette skal gjøres.
 • Du som huseier har ansvar for å følge med på vannmåleren. Ta kontakt med kommunen dersom du oppdager noe du tror kan være feil.
Levere vannmåler tilbake
 • Vannmåleren eies av kommunen. Ved godkjent frakobling av eiendommen fra kommunalt ledningsnett skal den leveres tilbake til kommunen.
 • Årsaken til en slik frakobling kan være permanent fraflytting, rivning eller brann.
 • Ta kontakt med et autorisert rørleggerfirma for å bestille frakobling og innlevering. Rørleggeren skal fylle ut en rørleggermelding for deg og søke kommunen om frakobling.
 • Både frakobling og eventuell ny tilkobling gjøres for abonnentens regning.
 • Det er ikke anledning til å levere vannmåler tilbake for å gå tilbake over til å betale stipulert (beregnet etter areal) vann- og avløpsgebyr.
Hva er du ansvarlig for som abonnent?
 • Holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold.
 • Lese av vannmåler og rapportere til kommunen innen oppgitt frist.
 • Følge med på vannforbruket, oppdage og utbedre eventuelle lekkasjer.
 • Betale årsgebyr for det vannet som brukes og det avløpet som produseres.
Tilbakestrømssikring
 • Du som eier en eiendom og/eller er abonnent ved et vannverk er pliktig til å sørge for at tilbakestrømssikring er installert.
 • Kommunen kan gi pålegg om at tilbakestrømssikring skal installeres der dette mangler.
 • Kontakt et autorisert rørleggerfirma dersom det mangler tilbakestrømssikring på din eiendom.
 • Ved installering av vannmåler kommer rørlegger til å informere deg om tilbakestrømssikring og eventuelt behov for ekspansjonskar. Installering av disse gjøres for huseiers regning.

Les mer: veiledning for tilbakestrømssikring til bygningseiere og rørleggere

Skadet vannmåler
Vannlekkasje

Det er ditt ansvar som huseier å kontrollere at det ikke oppstår vannlekkasje på ditt private sanitæranlegg:

 1. Kontroller at kraner ikke drypper og toalett ikke renner.
 2. Skru av alt vann i husstanden og sjekk vannmåleren.
 3. Når det ikke tappes vann, skal viserne på vannmåleren stå stille. Dersom viserne likevel beveger seg skyldes dette sannsynligvis lekkasje.

Ved mistanke om lekkasje kontakt et rørleggerfirma. Utbedring/reparasjon på privat ledning eller sanitæranlegg skjer for huseiers regning.

Du skal også snarest mulig skriftlig melde kommunen om lekkasje som har oppstått. Dette kan i noen tilfeller gi deg lavere avløpsgebyr.

Du blir belastet for forbruk av vann ved vannlekkasje på privat ledning eller installasjoner på samme måte som for vanlig bruk av vann. Unntak kan godkjennes dersom det foreligger viktige hensyn som legges skriftlig fram for kommunens vurdering.

I tabellen nedenfor kan du se hvor mye mer du vil måtte betale for ulike typer lekkasjer:

Installasjon

 

Merforbruk

vann (m3/år)*

 

Merkostnad

vann (kr/år)

 

Merkostnad

avløp (kr/år)

 

Dryppende kran (ca 1 drypp/sek)

Rennende kran (tynn stråle)

10

50

238,-

1.188,-

295,-

1.475,-

Lekkasje i WC-cisterne (ikke synlig)

Lekkasje i WC-cisterne (synlig)

Lekkasje i WC-cisterne (urolig overflate)

100

200

400

2.375,-

4.750,-

9.500,-

2.950,-

5.900,-

11.800,-

Nøyaktighetskontroll av vannmåler

Du kan søke kommunen om utføre nøyaktighetskontroll av din vannmåler dersom du er usikker på om måleverdiene er riktige. Merk mailen slik: Gnr/Bnr – Adresse – Nøyaktighetskontroll av vannmåler.

Likevel bør du først sjekke at det ikke er en lekkasje. Om det er en lekkasje, må den fikses først.

 • Viser kontrollen en feil ved måleren på minst 5 % ved normal bruk av vann, vil det bli gjennomført en justering og eventuell utskifting av måleren uten kostnader for deg.
 • Viser kontrollen en feil på mindre enn 5%, vil kommunen bestemme hvem som skal betale gebyret for kontroll.

For rørleggere

Du skal alltid sende inn rørleggermelding dersom det skal utføres arbeid på det som er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett. 

Installasjon av vannmåler er søknadspliktig.

 • Søknad om installasjon av vannmåler sendes til kommunen en måneds tid før tilkobling av vann.
 • Vannmåler skal hentes av rørlegger innen 1 måned fra godkjent søknad og installeres innen 1 uke.
 • Vannmåleren skal testes med vann (for Iperl måler – inntil vannretning vises med pil).
 • Sjekkliste for kontroll og plombering av vannmåler inkludert bilder er også en del av kravet for å få godkjent «Sluttdokumentasjon VA».
 • Alle bilder tas etter at installasjonen er ferdig og måleren har begynt å telle.

Les mer:

Regelverk for installering av vannmåler

 1. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Ullensaker kommune
 2. Standard abonnementsvilkår  Administrative bestemmelser
 3. Standard abonnementsvilkår  Tekniske bestemmelser
 4. Tilleggsbestemmelser ved standard abonnementsvilkår for Ullensaker Kommune
 5. Tilbakeslagssikring
 6. Felles VA-norm for Øvre Romerike

Skjemaer for installering av vannmåler

Skjema for utlevering/innlevering av vannmåler

Vedlegg

Typer vannmålere og tilleggsutstyr

Oversikt over vannmålere og tilleggsutstyr

Datablad til vannmålere kan du se her:

Utstyr i tillegg til vannmåler kan du se her:

Ofte stilte spørsmål

Hvem eier vannmåler?

Kommunen eier vannmåleren. Du som abonnent betaler årlig leie og er ansvarlig for vannmåleren.

Når betaler jeg for vann og avløp?

Ullensaker kommune har tradisjonelt fakturert kommunale eiendomsgebyrer (avgifter) to ganger i året. Fakturaen sendes ut i februar og august med fast forfall 20. mars og 20. september.

Fra 01.01.2023 tilbyr vi månedlig fakturering for de som ønsker det (med enkelte unntak). Les mer om hvordan du kan få månedsfaktura her.

Hva inngår i faktura for 1.halvår?

I faktura for første halvår kan du finne:

 • målerleie, som er et fast beløp du betaler for leie av vannmåleren fra kommunen,
 • forskudd vanngebyr og forskudd avløpsgebyr, som er estimert forbruk av vann og avløp i år basert på ditt faktiske forbruk i fjor med utgangspunkt i måleravlesing du gjorde ved årsskiftet,
 • vannforbruk målt og avløp etter måler, som er ditt faktiske forbruk i fjor, der avløp er lik vannforbruk dersom du er tilknyttet offentlig avløpsnett,
 • fradrag vann og fradrag avløp, som er forskudd betalt i fjor.

Eksempel, Faktura 1. halvår

Hva inngår i faktura for 2.halvår?

Faktura for andre halvår består kun av forskuddsbetaling for andre halvdel av inneværende år.

Eksempel, Faktura 2. halvår

Hva inngår i faktura med 12 terminer?

På termin for januar kommer:

 • Forskudd vanngebyr og forskudd avløpsgebyr, som er estimert forbruk av vann og avløp i år basert på ditt faktiske forbruk i fjor med utgangspunkt i måleravlesing du gjorde ved årsskiftet.
 • Vannforbruk målt og avløp etter måler, som er ditt faktiske forbruk i fjor, der avløp er likt vannforbruk dersom du er tilknyttet offentlig avløpsnett.
 • Fradrag vann og fradrag avløp, som er forskudd betalt i fjor.

På termin for februar kommer:

 • Forskudd vanngebyr og forskudd avløpsgebyr, som er estimert forbruk av vann og avløp i år basert på ditt faktiske forbruk i fjor med utgangspunkt i måleravlesing du gjorde ved årsskiftet.
 • Målerleie, som er et fast beløp som dekker innkjøp, rutinemessig kontroll og vedlikehold av vannmåler.

På termin for mars til desember kommer:

 • Forskudd vanngebyr og forskudd avløpsgebyr, som er estimert forbruk av vann og avløp i år basert på ditt faktiske forbruk i fjor med utgangspunkt i måleravlesing du gjorde ved årsskiftet.
Jeg har nylig fått installert vannmåler. Hvordan vil gebyret bli beregnet nå?

Årsgebyr beregnes etter stipulert (beregnet etter areal) vannforbruk inntil installering av en vannmåler dokumenteres med bilder. Etter det beregnes det etter målt forbruk av vann. 

Du betaler likevel gebyr stipulert etter areal hele kalenderåret inntil første måleravlesing, siden det betales som forskudd. På slutten av året vil kommunen sammenligne forskuddsbetaling med ditt faktiske forbruk som du melder om ved måleravlesing. Dersom du har betalt for mye eller for lite sammenlignet med hvor mye vann din husstand faktisk brukte, vil oppgjøret for det inngå i faktura for første termin påfølgende år.

Du begynner i tillegg å betale gebyr for leie av vannmåler når måleren leveres ut fra kommunen.

Kan dere stipulere (beregne etter areal) mitt vannforbruk selv om jeg har installert vannmåler?

Du kan ikke bytte tilbake til beregning av gebyret etter stipulert (beregnet etter areal) vannforbruk så lenge du har installert vannmåler.

Hvordan fakturerer dere vann- og avløpsgebyr for gjeldende år (jeg har vannmåler)?

Årsgebyret du betaler over to eller tolv terminer i år er et forskudd som kommunen estimerer basert på fjorårets faktiske forbruk av vann. Avløpsmengde settes lik vannforbruk dersom du er tilknyttet offentlig avløpssystem.

Kommunen vil sammenligne forskuddsbetaling med ditt faktiske forbruk som du melder om ved måleravlesing. Om du har betalt for mye eller for lite forskudd sammenlignet med hvor mye vann din husstand faktisk brukte, vil oppgjøret for det inngå i faktura for første termin neste år.

Har du brukt mer vann i fjor enn det du har betalt inn på forskudd må du betale for merforbruket. Har du brukt mindre vann vil det du betalte for mye i gebyr dekke noe av forskuddsbetaling i år.

Hva skjer med vannmåleren ved salg/kjøp av bolig?

Kommunale eiendomsgebyrer og vannmåleren følger eiendommen ved et eierskifte. Kommunen fakturerer eiendommen og den som står som tinglyst eier ved faktureringstidspunktet.

Ved et eierskifte skal vannmåler leses av og målerstand skal sendes over til kommunen. Send bilde som viser målernummer, målerstand og dato. Merk mailen slik: Gnr/Bnr – Adresse – Vannmåler ved eierskifte.

Mellomoppgjør for gebyr er et forhold mellom ny og gammel eier. Kommunen utfører ikke avregning av vann og avløp og andre eiendomsgebyrer ved eierskifte. Eiendomsmegler skal være behjelpelig med å foreta avregning mellom selger og kjøper ved overtagelse av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.

Det har vært brann på min eiendom og bygget er totalskadet. Skal jeg fortsatt betale for vann og avløp?

Gebyr for vann og avløp opphører når eiendommen fysisk kobles fra kommunalt ledningsnett. Dette krever imidlertid at du søker kommunen om frakobling for at kommunen slutter å fakturere deg med gebyr. Gebyret løper inntil du får søknaden din godkjent.

Kontakt et autorisert rørleggerfirma som fyller ut rørleggermelding og sender den til kommunen. Kommunen godkjenner søknaden.

Vannmåleren skal leveres tilbake til kommunen sammen med et utfylt søknadsskjema.

Både frakobling og eventuelt ny tilkobling senere skal utføres for abonnentens regning.

Bygget på min eiendom skal rives. Skal jeg fortsatt betale for vann og avløp?

Gebyr for vann og avløp opphører når eiendommen fysisk kobles fra kommunalt ledningsnett. Dette krever imidlertid at du søker kommunen om frakobling for at kommunen slutter å fakturere deg med gebyr. Gebyret løper inntil du får søknaden din godkjent.

Arbeidet med frakobling skal utføres av et ansvarlig foretak etter gjeldende regelverk og dokumenteres med bilder. 

Kontakt et autorisert rørleggerfirma som fyller ut rørleggermelding og sender den til kommunen. Kommunen godkjenner søknaden. Vannmåleren skal leveres tilbake til kommunen sammen med et utfylt søknadsskjema.

Både frakobling og eventuelt ny tilkobling senere skal utføres for abonnentens regning.

NB! Husk at rivning er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Kan jeg slippe å betale for vann og avløp mens jeg skal reise og ingen skal bruke eiendommen?
 • Dersom du har installert vannmåler

Du betaler kun for det faktiske forbruket.

Den vanlige løsningen er stenge hovedstoppekranen før du reiser. Sørg for at vannmåleren ikke fryser ned. Du betaler fortsatt forskuddet som estimeres basert på fjorårets forbruk. Ta kontakt med kommunen på mail eller telefon for å få redusert forskuddet.

Du kan også få midlertidig fritak fra vann- og avløpsgebyret ved å sende skriftlig søknad til kommunen. Fritak forutsetter at det er installert vannmåler. Hovedstoppekranen skal stenges og plomberes av kommunens representant, og det skal også sikres mot tilbakeslag av vann til kommunens nett. Kostnader knyttet til dette dekkes av abonnenten. Fritaket gis for inntil 3 år om gangen.

I begge tilfeller fortsetter du å betale for leie av vannmåleren.

 • Dersom du ikke har installert vannmåler

Dersom du ikke har vannmåler, kan du ikke få fritak, med mindre eiendommen kobles fra kommunalt ledningsnett.

Dersom du vil installere vannmåler, se informasjon for abonnenter høyere opp på denne siden.

Jeg vil ikke lenger ha vannmåler. Kan jeg lever den tilbake?

Nei, du kan ikke levere tilbake vannmåleren med mindre eiendommen din kobles fra kommunalt ledningsnett, det vil si at du slutter å bruke vann og avløp.

Registrer din målerstand

 • Registrer din målerstand
 • Sjekk vannmåleren jevnlig gjennom året for å avdekke mulig vannlekkasje. Ta straks kontakt med kommunen dersom måleravlesningen din er unormal. Les mer om vannlekkasje lengre ned på denne siden.
 • Det finnes hovedsakelig to typer vannmålere, og her kan du se hvilke tall du må lese av (ikke ta med røde tall):

Vannmåler type enVannmåler type to

Prisliste

For oppgjør for i fjor gjelder prisliste for 2023.

 

Prisliste 1.1.2024

Avløp og drikkevannUten mvaInkl. mva.
Årsgebyr vann pr. m3 kr     22,00 kr      27,50
Årsgebyr avløp pr. m3 kr     34,00 kr      42,50
Tilknytningsgebyr vann pr m2 kr   201,00 kr    251,25
Tilknytningsgebyr avløp pr m2 kr   238,00 kr    297,50
Vannmåler leie dimensjon tom 40 mm kr   400,00

kr    500,00

Vannmåler leie dimensjon 50 - 100 mm kr 2.261,00

kr 2.826,25

Vannmåler leie dimensjon inntil 200 mm kr 2.940,00 kr 3.675,00
Tillegg for sidemåler/kombimåler kr 2.507,00 kr 3.133,75
Tillegg for fjernavleser, årlig leie kr    226,00 kr    282,50
Konsoll 1/2" (15 mm), engangsgebyr kr    120,00 kr    150,00
Konsoll 3/4" (20 mm), engangsgebyr kr    311,00 kr    388,75
Konsoll 1" (25 mm), engangsgebyr kr    429,00 kr    536,25
Konsoll 1 1/2" (40 mm), engangsgebyr kr  1.009,00 kr  1.261,25
Slamsamler 1/2-1" (15-25 mm), engangsgebyr kr    163,00 kr    203,75
Slamsamler 1 1/2" (40 mm), engangsgebyr  kr    640,00 kr    800,00
Slamsamler 2" (50 mm), engangsgebyr kr    818,00 kr  1.022,50
Stenger/plombere stoppekran, og åpne igjen kr    250,00 kr    312,50
Behandlingsgebyr for levering av fettholdig avløp ved Gardermoen RA kr    719,00 kr    898,75
Behandlingsgebyr for septik levert Gardermoen RA, pris pr m3 kr    552,00 kr    690,00
Mottak av avløp med høyt innhold av organisk materiale. gjelder avløp
over 600 mg/l, der tilleggsgebyret beregnes for andel KOF utover
grenseverdien Pr.kg
kr     44,00 kr      55,00
Fastdel for kjøp av vann uten abonnement kr 5.342,00 kr  6.677,50
Kontrollgebyr alle VA-tjenester pr kontroll kr 1.822,00 kr  2.277,50

Oppmøtegebyr VA-tjenester ved manglende oppmøte ved avtale om

besiktigelse/kontroll

kr    147,20 kr     184,00
Purring manglende avlesing vannmåler kr    147,20 kr      184,00

 

Forurenset grunn  Sats 2023  Sats 2024
 Tiltaksplaner i forurenset grunn nivå 1, per søknad  Kr 10.000  Kr 10.000
 Tiltaksplaner i forurenset grunn nivå 2, per søknad  Kr 14.000  Kr 14.000
 Tiltaksplaner i forurenset grunn nivå 3, per søknad  Kr 22.000  Kr 22.000

Kontakt oss

Spørsmål som gjelder vannmålere kan sendes til vannmaler@ullensaker.kommune.no.

Husk å oppgi Gnr/Bnr – Adresse – Hva saken gjelder.


Publisert: 28.10.2019 10:41:57
Sist endret: 05.06.2024 11:13